Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemlere İlişkin Genelge

17 Temmuz 2008

Yatırımcılar tarafından kıyı ve sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapılacak yapılarda kuruluşlarımız tarafından yapılacak işlemlerin belirlenmesi amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü), Denizcilik Müsteşarlığı (Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü/Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü), yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantılarda aşağıdaki iş ve işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
Buna göre; Kıyı ve sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapılacak kıyı yapılarına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir:

A- TARİFLER

1- Yatırımcı: Kıyı ve sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde Kıyı Kanununa konu kullanımları yapan veya yaptıran tüm kamu veya özel kurum, kuruluşlar ve gerçek kişileri,
2- Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü),
3- DLHİGM: Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,
4- DUGM: Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğünü,
5- GİTGM: Denizcilik Müsteşarlığı, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü,
6- YİGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
7- KVMGM: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
8- MEGM: Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,
9- ÇEDPGM: Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünü,
10- ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,
11- Fizibilite Raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tesisler ile ilgili, yatırımın gerekçesi, maliyeti ve finansmanı, kapasitesi, konumu ve öneri vaziyet planı, tesisin ülke ve bölge ekonomisine ve istihdama katkısını, yatırımın tamamlanma süresini, iş akış planı ve teknik açıklamaları içeren raporu,
12- Ön İzin: Yatırımcılar tarafından kıyıda ve/veya dolgu alanında yapılacak yapılara ilişkin; taşınmazın fiili kullanımı olmaksızın, Hazine adına tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemleri yapmak veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bedeli ödenmek şartıyla verilen izni,
İfade eder.

5018 sayılı Yasa'nın 12. maddesi çerçevesinde 1 No.lu cetvelde yer alan Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri (Devlet tüzel kişiliğine dahil olan idareler) tarafından ihale edilen projelerde, ön izin safhası ilan işlemlerinden muaf olup ilgili kurumlar arasında varılacak mutabakat çerçevesinde tahsis şeklinde gerçekleştirilir.

Ancak verilen bu ön izin İmar Planlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmez.

B- HUKUKİ DAYANAK

-3621 Sayılı Kıyı Kanunu,

-3194 Sayılı İmar Kanunu,

-180/209 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

-618 Sayılı Limanlar Kanunu,

-6237/7305 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun,

-3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

-2872 Sayılı Çevre Kanunu,

-2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu,

-1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu,

-491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin 5310 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (m) bendi ile 4745 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri.

-5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

-4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu,

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

-383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Kuruluş Kanun Hükmünde Kararname,

-Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,

-ÇED Yönetmeliği.

C- YATIRIMCI VE İLGİLİ KURUMLARCA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1- Yatırımcı, Kıyı ve sahil şeridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapacağı yatırıma ilişkin; yatırımın yapılacağı yeri ve mevkisini memleket koordinat değerleri, alan büyüklüğü ve özelliklerini de belirterek varsa 1/1000 veya 1/5000 ölçekli harita, yoksa 1/25.000 ölçekli harita üzerine işaretleyerek ilgili valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) başvuracaktır.

Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yatırım talebinin yerini gösteren bilgi ve belgeleri Defterdarlığa bildirecek, Defterdarlığa iletilen teklif, taşınmazla ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte MEGM'ne iletilecektir.
Yatırım yapılacak alana ait ön izin işlemleri ilgili mevzuata göre MEGM'nce tamamlanacaktır.

2- Ön izin işlemleri tamamlandıktan sonra yatırımcı, kıyı kenar çizgisi onaylanmış 1/1000 ölçekli hâlihazır harita veya kıyı kenar çizgisi işlenmiş mer'i Uygulama İmar Planı üzerine; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ve imar planına esas onaylı jeolojik etüt raporları dikkate alınarak, yapılacak kıyı yapısının tüm boyutlarını (kara ve deniz koordinatlarını da belirterek) ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış uygulama imar planı teklifini, yatırım teklif dosyasında bulunması gereken evraklar ile birlikte, Valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) başvuracaktır.

3- Yatırım teklif dosyasında bulunması gereken evraklar:

-1/5000 ve 1/1000 ölçekli Teklif İmar Planı,

-MEGM'den alınmış Ön İzin Belgesi,

-Yatırımın yapılacağı alanın yakın çevresine ilişkin mevcut ve/veya imar planı onaylanmış ancak henüz inşaatına başlanılmamış kıyı yapılarının işlenmiş olduğu 1/5000 ölçekli Bilgi Paftası,

-Gerekçe ve plan kararlarını da içeren İmar Planı Açıklama Raporu,

-Yatırıma ilişkin Fizibilite Raporu,

-Varsa onaylı çevre düzeni planı, nazım imar planı veya uygulama imar planı ile irtibatlandırılması,

-Teklif imar planı sınırları dahilinde, mülkiyet (kadastral durum) bilgileri, yapılacak yapıların boyutları ve özelliklerini gösterecek şekilde hazırlanmış ölçekli genel yerleşim planı (kara ve deniz koordinatları da belirtilerek),

Valilik (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere göre eksiksiz olarak hazırlanan yatırım talebini inceleyerek, 15 gün içinde gerekçeli görüşü ile birlikte yatırım teklif dosyasını Bakanlığa gönderecektir.

4- Bakanlık, yatırım teklifini inceler, uygun görülmesi halinde yatırım teklif dosyasını; 15 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderir,

5- Bakanlıkça yatırım teklifine ilişkin görüşüne başvurulan kurum ve kuruluşlar, görüşlerini 45 gün içinde Bakanlığa bildirirler.

Ancak, Kuruluş görüşünün oluşturulabilmesi için modelleme, simülasyon çalışması ve benzeri ilave tetkike ihtiyaç duyulan tesislerde görüş verecek kuruluşun talep etmesi halinde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak ek süre istenebilir.

6- Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri tamamlandıktan sonra 15 gün içinde teklifi inceleyerek uygun bulması halinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7. maddesine göre onaylar.

7- Ayrıca, onaylı İmar Planı mevcut kıyı yapılarına yapılacak olan ilave ve dolgu kullanımları mevcut kullanımların niteliğini değiştirmeyecek nitelikte ise, bu tür konulara ilişkin imar plan teklifleri, MEGM'den ön izin alındıktan sonra yalnızca DLHİGM ve Denizcilik Müsteşarlığının görüşleri alınarak Bakanlıkça onanır.

8- Bakanlık tarafından 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince onaylanan uygulama imar planları;

-İlgili Valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü), (2 adet)

-İlgili Belediyeye (varsa) (1 adet)

-İller Bankası Genel Müdürlüğüne (1 adet)

-Denizcilik Müsteşarlığına (DUGM/ GİTGM) (1 adet)

-Ulaştırma Bakanlığına (DLHİGM) (2 adet)

-Kültür ve Turizm Bakanlığına (YİGM)/KVMGM (1'er adet)

-Çevre ve Orman Bakanlığına (ÇEDPGM) (2 adet)

-Maliye Bakanlığına (MEGM) (2 adet)

Görüşü alınan diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlara (varsa) (1'er adet), İlgili Yatırımcıya (1 adet) gönderilir.

9- Yukarıdaki maddeye göre onaylanan uygulama imar planları için, Kıyı Kanunu'nun 7. Maddesi uyarınca nazım plan ölçeğinde plan değişikliği onayı şartı aranmaz.

10- Yapılacak yatırım, Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde ve turizm amaçlı ve turizm tesisinin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ise, yukarıda belirtilen işlemler aynen uygulanır. Ancak bu planlar Bakanlık yerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanır.

11- Yapılacak yatırım, Özel Çevre Koruma Alanında kalıyor ise yukarıda belirtilen işlemler aynen uygulanır. Ancak bu planlar Bakanlık yerine Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca onaylanır.

12- Özelleştirme kapsamında yer alan tesisler için 5398 sayılı Özelleştirme Kanununa göre onama işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.

13- Yatırımcı; "Onaylı Uygulama İmar Planı" ve bu plana uygun olarak hazırlayacağı kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak altyapı tesislerine ait (üstyapılar hariç);

-Uygulama mühendislik projelerini (plan, kesit ve detayları ile birlikte), 

-Her türlü hesabı (teknik dayanakları ile birlikte statik, betonarme ve stabilite hesabı vs.),
 
-Jeolojik etüt raporu, (Yerin özelliğine göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü veya Valilik (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) onaylı),
 
-Gerekiyorsa model deneyi raporunu (Çalkantı, kumlama, stabilite vs.),
 
-ÇED Olumlu-Olumsuz veya Çevresel Etkileri Önemsiz Belgesi'ni,
 
-Yapılacak yatırıma ait MEGM'den alınmış Ön İzin Belgesi'ni,

DLHİGM'ye (ilgili bölge müdürlüğü kanalıyla en az 5 nüsha olarak) değerlendirilmek üzere verecektir. DLHİGM, 45 gün içinde bu projeleri inceleyerek uygun bulması halinde onaylayacaktır.

14- Yatırımcı kullanma izni ve/veya irtifak hakkı için;

-Onaylı imar planı,
 
-DLHİGM'nce onaylı uygulama mühendislik projesi,
 
-Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde, turizm amaçlı ve turizm tesisinin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda "Turizm Yatırım Belgesi" ve "Kesin Tahsis Kararı" ile MEGM'ne müracaat ederek kıyı tesisi ile ilgili "irtifak hakkı" ve/veya "kullanma izni" verilmesini talep edecektir.

15- Kıyı ve sahil şeridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapılacak yapılarda (3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtildiği üzere) yatırımcı, yapı ruhsatı almak için Belediye veya Valiliğe (Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü) başvurarak; 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince Yapı Ruhsatı alacaktır.

Bu işlem için Yatırımcı;

-Onaylı imar planı,
 
-DLHİGM'nce onaylı uygulama mühendislik projesi,
 
-Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde, bir turistik tesis veya devamı ya da tamamlayıcısı niteliğinde olan yatırımlarda "Turizm Yatırım Belgesi" ve "Kesin Tahsis Kararı",
 
-MEGM'den kıyı tesisi ile ilgili "irtifak hakkı", "kullanma izni" verildiğine dair belgelerle birlikte başvuracaktır.

-Kıyı yapılarındaki proje onayı ve denetimi 3348 sayılı yasanın 9. maddesi gereği, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün uhdesinde olduğundan, kıyı yapıları ile ilgili onaylı projelerin uygulanması safhasında denetim (sorumluluk yatırımcıya ait olmak üzere) DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

16- Kıyı ve sahil şeridi, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazi üzerinde yapılacak yapılarla ilgili olarak, yapıların tamamen bitmesi halinde veya kullanılması mümkün olan bölümleri için yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre Yapı Kullanma İzin Belgesi verilecektir.

17- Kültür ve Turizm Bakanlığından Yatırım Belgesi alacak turizm amaçlı yat limanı ve yat çekek yerleri ile ilgili yatırımlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yatırım Belgesi verilmesi işlemi 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Yat Turizmi ile ilgili Yönetmelik çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılacaktır.

18- Yatırımcı, kıyı yapısına ait onaylı imar planı, onaylı uygulama projesi, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilmesine dair MEGM yazısı, "Yapı Ruhsatı", "Yapı Kullanma İzin Belgesi" ve kıyı yapısının uygulama projesine uygun olarak tamamlandığına dair DLHİGM'nün görüşü ve Denetim Belgesi ile birlikte 5310 Sayılı Kanun gereğince "İŞLETME İZNİ" almak üzere Denizcilik Müsteşarlığına başvurur. Denizcilik Müsteşarlığı sunulan belgelerle birlikte kıyı yapısını inceleyerek 45 gün içinde kıyı yapısına ait "İşletme İzni" veya "Geçici İşletme İzni" verir. İdarece verilen "İşletme İzni"/"Geçici İşletme İzni" yazılı olarak ilgili kurum/kuruluşlara ve yatırımcıya bildirilir.


Yasal Durum
Kıyının bu tarafı
İstanbul Plajlarının Dünü Bugünü
Hatırlamakta fayda var...
Yorumsuz
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :