Kamuoyuna Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları Hakkında Duyuru ve Davet

19 Şubat 2008

Yerel yönetimler tarafından özellikle tarihi kent merkezlerine ve yasadışı
yapılaşmış konut bölgelerine yönelik olarak başlatılan kentsel müdahaleleri
kaygıyla izlemekteyiz. Bu kaygıların altında, söz konusu müdahalelerin uzun
vadede telafisi zor sosyal ve mekânsal sorunlar yaratacağı endişesi
yatmaktadır. Bu müdahaleler, planlama disiplininin temel ilkelerinin göz
ardı edildiği yasalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimler;
üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının
eleştirilerini dikkate almadan, hazırlama ve onay süreçlerinde tek yetkili
oldukları planları / projeleri acil olarak hayata geçirmektedirler. Bütün tepkilere rağmen, paylaşımcı olmayan, katılımı ve toplumsal uzlaşmayı bir
kenara iten yerel yönetimler, merkezi idarenin de desteğini alarak kentsel
dönüşüm ve yenileme projelerine imza atmakta; bunu yaparken de yaşayanları
dışlamakta, görmezden gelmekte ve onların rızalarını aramamaktadır.


Yerel yönetimler, toplumun en fazla dışlanmışlık sorunuyla karşı karşıya
olan gruplarını hedef almakta, örgütlenemeyen ve örgütlenemediği için de
hakkını arayamayan insanlar üzerinde baskıcı bir anlayışla müdahalelerini
gerçekleştirmektedirler. Bugün, çoğunlukla gecekondu ve/veya eskimiş tarihi
konut alanlarında yaşayan, sosyal güvenceleri olmayan ve düşük gelir
grubunda bulunan insanlar, ne yapacaklarını, kime başvuracaklarını ve
başlarına ne geleceğini bilmeden çaresizce beklemektedirler. Kentte
tutunmanın, enformel işgücü piyasasında var olabilmenin bir yolu olarak
dayanışma ilişkileriyle ayakta durabilen ya da bu tür ilişkileri dahi
kuramamış gruplardan oluşan bu insanların, yakın gelecekte kentin
çeperlerinde kurulmakta olan toplu konut adacıklarına taşınmaları halinde,
bu yeni yaşama alanlarında toplumsal uyum sorunları ve yeni yoksulluk
süreçleriyle karşılaşmaları kaçınılmazdır.


Bizler, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler yaratmak üzere eğitim veren,
bilimsel araştırmalar yapan akademisyenler ve ayrıca bağımsız araştırmacılar
olarak, yaşanan sürecin yarattığı kaygılarla, kentsel dönüşüm ve yenileme
süreçlerinde izlenmesi gereken aşağıdaki temel ilkeleri kamuoyu ile
paylaşmayı gerekli görüyoruz:

Planlamanın Bütünlüğü
Olağanüstü planlama olayları gibi ele alınan kentsel dönüşüm ve yenileme
projeleri, bütüncül planlama yaklaşımı hiçe sayılarak, kentlerin değer
kazanmış ya da değer kazanmaya aday parçalarına yönelik olarak
kurgulanmakta, bu durum kentlerin dengesiz ve sağlıksız büyümesine yol
açmakta, dolayısıyla da sorunlara köklü çözümler üretilememektedir. Oysa
kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri, planlama sürecinin olağan parçaları
olarak ele alınmalı, bütüncül planların işaret ettiği şekilde
yönetilmelidir. Bu amaçla ivedi olarak planlamaya yönelik parçalanmış
mevzuatı tek bir şemsiye altında toplayacak geniş kapsamlı bir "Şehircilik
Yasası" hazırlanmalı ve dönüşüm / yenileme süreçlerinin çerçevesi de bu yasa
ile çizilmelidir.


Çok Boyutluluk ve Uzun Dönem
Kentsel dönüşüm / yenileme uygulamaları yalnızca fiziki değil, ekonomik ve
sosyal boyutları da kapsayacak şekilde çok bileşenli olarak kurgulanmalı ve
uygulanmalıdır. İnsanların kurduğu sosyal ve ekonomik ilişkiler, içinde
yaşadıkları fiziki mekânı biçimlendirmede etkilidir. Bu ilişkileri yeterince
sorgulamayan ve çözümlemeyen bir fiziki mekân tasarımı kabul edilemez.
Dahası, kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarının hazırlandığı yer için
tespit edilen sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm oluşturması beklenir.
Toplumsal ve iktisadi kapasiteyi geliştirecek, sürdürülebilirliği sağlayacak
ve yeni iş alanları oluşturacak etkin sosyo-ekonomik programlar, kentsel
dönüşüm ve yenileme süreçlerinin temel unsurları olmalıdır. Bu programlarla
beslenmeyen kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri kabul edilemez.
Bugüne kadar yapılan uygulamaların hiçbirinde bu tip programlar
geliştirilmemiştir. Oysa yaşayanların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak da yerel
yönetimlerin görevleri arasındadır. Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri
siyasi dönemlere ya da kısa ihale süreçlerine sığdırılamayacak kadar
kararlı, ciddi ve uzun erimli çalışmaları gerektirir.


Katılım ve Karar Alma
Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri yaşayanlar ile birlikte
kararlaştırılmalı, geliştirilmeli, planlanmalı ve yönetilmelidir. Süreçten
herhangi bir kesimin herhangi bir gerekçeye sığınılarak dışlanmaması
gerekir. Katılım modelleri, yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik
özelliklerine uygun olarak kurgulanmalı, bu tip pratiklere alışık
olmayanlara karşı sabırlı davranılmalı ve yaratıcı yöntemler
geliştirilmelidir. İdarenin alışık olmaması halinde ise meslek içi eğitimler
uygulanmalıdır. Katılım pratiklerinin karşılıklı öğrenme ile güçlendiği
hiçbir aşamada unutulmamalıdır.


Katılım modelleri iyi kurgulanmış ve karar alma süreçleri bu modeller
üzerinden gerçekleştirilmiş bir kentsel dönüşüm ya da yenileme süreci, hem
daha uygulanabilir olacak, hem de toplumsal uyumun artmasına ve demokrasi
kültürünün yerleşmesine olanak tanıyacaktır.


Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin şeffaf, dolayısıyla hesap
sorulabilir şekilde yönetilmemesi, kentsel dönüşüm uygulamalarına ve
dönüşümün uygulayıcılarına olan güveni sarsmaktadır. Hâlbuki şeffaflık hem
hesap verebilirliği sağlayacak, hem de gündeme gelebilecek spekülasyonların
önünü kesecektir. Şeffaflık sayesinde uygulayıcı ile yaşayanlar ve sivil
toplum arasında güven ortamı yaratılacak, böylece katılımcı planlama
pratiklerinin önü açılacaktır. Katılımla alınan kararlar ve bunların
gerekçeleri konusunda da her aşamada herkese açık, doğru ve zamanında
bilgilendirme ve belgeleme yapılmalıdır.


Uzmanlık
Şeffaflığın ve katılımın sağlanması koşulu ile kentsel dönüşüm ve yenileme
süreçlerinin bilgi, birikim ve deneyim sahibi uzmanlar tarafından
yönetilmesi, süreci spekülatif ve politik müdahalelerden arındıracaktır.
Şeffaflığın ve katılımın sağlanamaması halinde en iyi uzmanların bile
yapabilecekleri sınırlı olacaktır. Diğer yandan, kentsel yenileme ve dönüşüm
projelerini yürüten uzmanların çok boyutluluk ve katılım ilkelerine
inanmaları ve bunları uygulayabilecek donanımda olmaları önem taşımaktadır.


Yer Seçimi, Özgünlük ve Gereksinimler
Kentsel dönüşüm ve yenileme alanlarının yer seçim kararları katılımcı
yaklaşımlarla verilmeli, sınırların saptanmasında, modellerin seçilmesinde
bilimsel ölçütler kullanılmalı ve ilgili bölgelerin sorunlarını yansıtan
veriler temel alınmalıdır. Süreç, bu bölgelerin özgün niteliklerine ve
gereksinimlerine uygun olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Mevcut
uygulamalar hemen her bölgede birbirine benzeyen ya da özgünlük ve
gereksinimlerden bağımsız çözüm önerileri getirmektedir. Bu uygulamalar
yalnızca değişim değeri hızla artmak suretiyle rant odağı haline gelen /
gelebilecek alanlara yoğunlaşmıştır. Oysa kentsel dönüşüm ve yenileme
süreçleri kullanım değeri üzerinden, gereksinimlere ve özgünlüklere uygun
olarak kurgulanmalıdır.


Etaplama
Temel ilkelerden kopmadan sürdürülebilir bir proje yönetiminin sağlanması ve
hedefe ulaşılması, doğru bir etaplamanın yapılması ve şeffaf süreçler
içerisinde uygulanması ile mümkün olabilir. Etkin bir etaplama, projelerin
uygulanabilirliğini de arttıracaktır. Mevcut uygulamalarda tatmin edici bir
etaplama tespit edilememiştir.


Uygulamanın İzlenmesi
Kentsel dönüşüm ve yenileme, uygulama sonrasında da izlenmesi gereken
süreçlerdir. Yerel yönetimler projelerin tamamlanmasından sonraki süreci de
düzenli olarak izlemeli, gerekli hallerde projelerin hedeflerine uygun
olarak ya da katılımcı bir yaklaşımla proje hedeflerini revize ederek sürece
müdahale etmeli ve projenin gidişatını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ülkemizde
sık göremediğimiz başarı hikâyeleri ancak bu izleme süreçleri ile
gerçekleşebilir.


***

Bizler, aşağıda imzası bulunan akademisyenler ve araştırmacılar olarak,
toplumsal ve mesleki sorumluluklarımız uyarınca, mevcut kentsel dönüşüm /
yenileme uygulamalarından duyduğumuz endişeyi kamuoyu ile paylaşıyor;
öncelikle merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili bütün uzmanları,
meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve basın - yayın organlarını,
bilinçli, duyarlı ve hep birlikte konunun takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
29.01.2008


İmzalar: Akademisyenler - Bağımsız Araştırmacılar
A. Ergin Duygu, Doç. Dr., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi
A. Haluk Ünal, Senarist, SENDER
Adalet Alada, Prof. Dr., SBF Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Ahmet Melik Öksüz, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Karadeniz
Teknik Üniversitesi
Ali Kılıç, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ali Rıza Güngen, Arş. Gör., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, ODTÜ
Ali Türk, Yrd. Doç. Dr., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
Ali Ulu, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi
Aslı Çurgunlu, Doç. Dr., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul Üniversitesi
Asuman Türkün, Doç.Dr. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ayça İnce, Şehir Plancısı, Tasarımcı, Bilgi Üniversitesi
Aykut Göksel, Arş. Gör., İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD., Gazi
Üniversitesi
Aykut Karaman, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Aylin Orbaşlı, Dr., Mimarlik Fakültesi, Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans
Program Koordinatörü, Oxford Brookes Üniversitesi, İngiltere
Ayşe Kayalar, Öğretim Görevlisi, Halkla İlişkiler Bölümü, Bilgi Üniversitesi
Ayşe Nur Albayrak, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Ayşegül Kanbak, Öğretim Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli
Üniversitesi
Ayşegül Özbakır, Dr., Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ayşenur Ökten, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Berksoy Bilgin, İktisatçı, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Politikalar Merkezi
Berna Dikçınar Sel, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Besime Şen, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Betül Şengezer, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Bülent Duru, Dr., A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bülent Tanju, Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Caner Karavit, Doç. Dr., Temel Sanat, MSGSÜ
Cenk Hamamcıoğlu, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Çağlayan Kovanlıkaya Ergin, Yrd. Doç. Dr., Sosyoloji Bölümü, MSGSÜ
Didem Danış, Öğretim Görevlisi, Sosyoloji Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Dilek Erbey, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Dinç Alada, Prof. Dr., SBF Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Duygu Kotan, Yüksek İnşaat Mühendisi, Araştırmacı
Ebru Firidin Özgür, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ebru Kamaci, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Eda Beyazıd, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Ekrem Tufan, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, A.O.F.
Elif Örnek Özden, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Elif Yeşim Kösten, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Emel Göksu, Prof.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokuz Eylül
Üniversitesi
Emrah Altınok, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Emre Aysu, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Erbatur Çavuşoğlu, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ercan Koç, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Erdal Yılmaz, Araştırmacı, İktisatçı, TCMB
Erhan Kurtarır, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Ersan Koç, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Esin Candan, Arş. Gör., Siyaset Bilimi, Ege Üniversitesi
Fatma Küskü, Doç. Dr., İşletme Mühendisliği Bölümü, İTÜ
Fatma Ünsal, Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Feride Önal, Yrd. Doç. Dr, Mimarlık Bölümü, YTÜ
Füsun Alioğlu, Prof. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Gaye Birol, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
Gül Tuçaltan, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Gül Tüzün, Yüksek Şehir Plancısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Gülşen İşeri, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
Hakan Gürel, İktisatçı, Araştırmacı Yazar
Hakan Koçak, Sosyolog, TÜSAM Araştırmacısı, Marmara Üniversitesi
Hakan Yücel, Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Galatasaray Üniversitesi
Hakkı Önel, Prof., Y.Mim., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Hamdi Gargin, Arş. Gör., Siyaset Bilimi, IFEA - ULB
Hülagü Kaplan, Doç.Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
Hülya Yakar, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Hürriyet Öğdül, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İbrahim Çeşmecioğlu, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
İclal Kaya Altay, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İnci Şahin Olgun, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İpek Özbek Sönmez, Yrd. Doç., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, DEÜ
İrfan Kuzu, Bağımsız Araştırmacı, Kitle İletişimi, İstanbul
İsmet Okyay, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kaya Zeki Koçer, Arş. Gör., Sahne Dekorları ve Kostümleri Bölümü, MSGSÜ
Kemal Kıcır, Araştırmacı Yazar, Birgün Gazetesi
Koray Özcan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk
Üniversitesi
Korcan Özbek, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Levent Yarar, Öğr. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
M.Doruk Özügül, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
M.Serhat Yenice, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk
Üniversitesi
Makbule Şiriner, Arş.Gör., Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi
Maya Arakon, Dr., Siyaset Bilimci, Yeditepe Üniversitesi
Maya Arıkanlı Özdemir, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Çubuk, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Türkay, Prof. Dr., Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Marmara
Üniversitesi
Mehtap Hisarcıklılar, Yrd. Doç. Dr., İşletme Mühendisliği, İTÜ
Murat Cemal Yalçıntan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , MSGSÜ
Murat Yaykın, Araştırmacı Yazar, BirGün Gazetesi
Mustafa Sönmez, Araştırmacı Yazar, İstanbul
Müge Akkar Ercan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Mümtaz Işıngör, Prof., Emekli Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Heykel Bölümü, Marmara Üniversitesi
Nazır Kapusuz, İktisatçı, TÜSAM Araştırmacısı
Neslihan Serdaroğlu Sağ, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Selçuk
Üniversitesi
Nevin İlgör, Yrd. Doç. Dr. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi Üniversitesi
Nihan Özdemir Sönmez, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Gazi
Üniversitesi
Nilgün Ç. Erkan, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Nur Altınyıldız, Yrd. Doç. Dr., Mimarlik-Restorasyon Bölümü, Bahçeşehir
Üniversitesi
Nuran Zeren Gülersoy, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Oğuz Meriç, Fotoğrafçı, Mimarlık Fakültesi, İTÜ
Olgu Calışkan, Arş. Gör., Kentsel Planlama ve Tasarim, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, ODTÜ
Osman Sermet Kabasakal, Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Oya Akın, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Özer Karakayacı, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Özgür Bingöl, Arş. Gör., Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Pelin Pınar Özden, Yrd. Doç. Dr., Kamu Yönetimi Bölümü, İÜ
Saliha E. Aydemir, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Karadeniz
Teknik Üniversitesi
Samim Akgönül, Doç.Dr., Tarihçi ve Siyaset Bilimci, Strasbourg Marc Bloch
Üniversitesi
Seher Sezer, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi, MSGSÜ
Selcan Serdaroğlu, Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Galatasaray
Üniversitesi
Selen Göbelez, Tarihçi, Boğaziçi Üniversitesi
Sema Erder, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bahçeşehir
Üniversitesi
Sırma Turgut, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sosyal Çevre
Bilimleri, YTÜ
Ş. Şehvar Beşiroğlu, Prof. Dr., Müzikoloji, İTÜ
Şükrü Aslan, Dr. Sosyolog, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı
Tansel Erbil, Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tolga Çilingir, Öğretim Üyesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokuz Eylül
Üniversitesi
Tolga İslam, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Töre Seçilmişler, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Tuba İnal Çekiç, Ar. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Tülay Çellek, Öğretim Görevlisi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, YTÜ
Tülin Görgülü, Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, YTÜ
Ünal H. Özden, Yrd. Doç. Dr., İstatistik Bölümü, İstanbul Ticaret
Üniversitesi
Yasemin Çakırer, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Yavuz Bozkurt, Arş. Gör., Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre
Sorunları, DPÜ
Yelda Kızıldağ Özdemirli, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ
Yiğit Evren, Yrd. Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zafer Yılmaz, Arş. Gör., Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara Üniversitesi
Zekai Görgülü, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zekiye Yenen, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zeynep Arıkanlı, Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Galatasaray
Üniversitesi
Zeynep Enlil, Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Zeynep Günay, Arş. Gör., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Zeynep Kuban, Yrd. Doç. Dr., Mimarlık Bölümü, İTÜ
Zeynep Yılmaz M.A., Arkeolog, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt
am Main
Ziya Gencel, Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Süleyman Demirel
Üniversitesi


İmzalar: Destekçiler
A. Sina Erdem, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ahmet Cemil Pesen, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi
Ahmet Suvar Aslan, Şehir Plancısı
Albeniz Tuğçe Ezme, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,MSGSÜ
Ali Fuat Başman, Şehir Plancısı
Ali Rüzgar, Mimarlık Vakfı Genel Sekreteri
Amber Niksarlıoğlu, Şehir Plancısı, Yeni Mimarlık
Anıl Sarıcan, Şehir Plancısı, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje
Müdürlüğü
Arzu Erturan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Arzu Özsavaşçı, Yüksek Mimar, İstanbul
Asena Güngör, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Aslı Kotan, Şehir Plancısı
Aslıhan Kotan, Öğrenci, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Işık Üniversitesi
Asuman Sübay Kırmızıbayrak, Resim ve Kukla Sanatçısı
Aylin Akdeniz, Çevirmen, Sulukule Platformu
Ayşe Bozkurt, Kimya Mühendisi
Ayşe Özyetgin, Şehir Plancısı
Ayşe Yıkıcı, Şehir Plancısı
Ayşegül Laçin, Şehir Plancısı
Barış Yıkılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Başak Ergin, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, ODTÜ
Başak Gülşah Aysu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Başaran Ünlü, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Belgin Cengiz, Antropolog, Ulaşılabilir Yaşam Derneği
Beren Koramaz, Öğrenci, Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler, ODTÜ
Beril Çelik, Şehir Plancısı
Berna Usanmaz, Şehir Plancısı
Betül Tarıman, Öğretmen, Metin Turan Çakallıklı Anadolu Lisesi, Antalya
Bilge Güler, İstanbul
Burak Halil Özdoğru, İstanbul
Burak Soykurum, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Burcu Akıncı, Şehir Plancısı
Burcu Bektaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Burcu Ergün, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Can Malatyalıoğlu, Öğrenci, İstanbul
Cem Bülent Ünal, Dr., İşletmeci, Şehir Plancısı, İstanbul
Cem Özcan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ceyhan Çılğın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Çiğdem Aksu, Doktora Öğrencisi, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim
Dalı, Marmara Üniversitesi
Çiğdem Çevrim, Şehir Plancısı
Deniz Karagülle, Şehir Plancısı
Derya Engin, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Devrim Keskin, Şehir Plancısı
Dilan Köseler, İstanbul
Dilşad Keskin, Şehir Plancısı
Diren Kahriman, Siyaset Bilimci, İsveç
Duysal Karakuş, Psikolog, İstanbul
Ebru Şener, Şehir Plancısı
Ece Aksakoğlu, Y. Şehir ve Bölge Plancısı, Toplum Gönüllüleri Vakfı
Ece Nur Aktaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ece Özden PAK, Şehir Plancısı, İstanbul
Elif Dağaşan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Elif Katı, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Elif Korkmaz, Dr., Şehir Plancısı
Emir Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Emrah Tuncer, Yüksek Lisans Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Emre Baturay Altınok, Avukat, Kent ve Çevre Hukuku, TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası Hukuk Müşaviri, Ankara Barosu Kent ve Çevre Hukuku Başkanı
Emre Kahraman, Şehir Plancısı
Engin Bozkurt, Şehir Plancısı, ODTÜ
Erdem Akyel, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Erdoğan Yıldız, Gülensu - Gülsuyu Mahalleleri Güzelleştirme Derneği, Kamu
Çalışanı
Erkan Pilgir, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ertan Er, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Esra Dursun, Şehir Plancısı
Esra Ertugal, Şehir Plancısı
Evrim Çoksöyler, Şehir Plancısı
Evrim Ulus, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Evrim Yılmaz, Şehir Plancısı, Sulukule Platformu
Faruk Altun, Şehir Plancısı
Fatih Koca, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ
Fatma Genç, Öğrenci, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Marmara
Üniversitesi
Fatma Önder, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Ferhat Yediok, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul
Ferzan Aydın, Mimar, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sulukule Platformu, İTÜ
Feyza Tolga, Şehir Plancısı
Filiz Ayseli, Şehir Plancısı
Fulya Ayyıldız, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Funda Oral, İşletme-Katılımcı Sistemler , Sulukule Platformu, AAT
Organizasyon
Fügen Avdan, Mimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ar-Ge Şb. Md.lüğü
Füsun Altın, Şehir Plancısı
Gizem Aksümer, Şehir Plancısı, MİMDAP
Gizem Aşkun, Şehir Plancısı, Beyoğlu Belediyesi, Planlama ve Kentsel Tasarım
Bürosu
Gizem Caner, Şehir Plancısı
Gizem Kesten, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
Gonca Köksal Kılınç, Şehir Plancısı
Gökçe Aksoylar, Şehir Plancısı, İlke Planlama
Gökçe Emerce, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Gökçe Torun, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel
Tasarım Merkezi
Gökçen Taşkın, Şehir Plancısı
Gökhan İzgi, İktisatçı, Ankara
Gökhan Karabulut, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Gözde Ağartan, Şehir Plancısı
Gülcan Güven, Sosyal Hizmet Uzmanı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim
ABD, ODTÜ
Gülden Kalafat, Master Öğrencisi, Interdisciplinary Design Institute,
Washington State University
Güldeniz Tatlıcan, Şehir Plancısı
Gülin Dede, Mimar, Yüksek Lisans Öğrencisi, MSGSÜ
Gürkan Akgün, Şehir Plancısı
Hade Türkmen, Doktora Öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Halil Gazi Varol, İstanbul Döküm Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Döküm Sanayi
Meclisi Başkan Yardımcısı
Hande Özkan, Şehir Plancısı
Hümeyra Eroğlu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Hüseyin Cahit Taşpınar, Sivil İnisiyatif Sahibi
İdil Akyol, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İlhami Algör, Belgesel Film Yönetmeni, Bağımsız Araştırmacı Yazar, İstanbul
İlke Tandoğdu, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, MSGSÜ
İlknur Kurşunlugil, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, MSGSÜ
İrem Aktepe, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
İrem Anık, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kerim Altuğ, Doktora Öğrencisi, Mimarlık Tarihi ABD, İTÜ
Kubilay Atalar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kubilay Önal, Yüksek Mimar, Mimarlar Odası MYK Üyesi
Kumru Çılgın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kübra Avcılar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Kübra Bilginol, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, YTÜ
Kübra Şen, Şehir Plancısı
Mehmet Akkol, Y. Mimar, DGSA
Mehmet Güneş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mehmet Kalender, Mimar, DGSMYO
Mehmet Reşit Gürbüz, İşletme Mühendisi, İstanbul
Mehmet Yeşilçimen, Öğrenci, Uçak Mühendisliği, Eskişehir Üniversitesi
Melih Çetingöz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Melis Batıbeki, Müzikolog, İzmir
Melis Oğuz, Şehir Plancısı, Sosyolog, Kuzeybatı Gayrimenkul
Meltem Çavdar, Öğrenci, İç Mimarlık Bölümü, İTÜ
Mensure Işık, Şehir Plancısı, Serbest Proje Ofisi, Ankara
Merih Köksalan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mert Eyiler, Yüksek Mimar, İstanbul
Merve Akar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Akı, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Dere, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Merve Sağlam, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Mesut Çakır, Şehir Plancısı
Metehan Cömert, Şehir Plancısı
Metin Karadağ, Mimar, İstanbul
Mim Sertaç Tümtaş, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Muğla
Üniversitesi
Mine Tatlı, Şehir Plancısı
Miray Özkan, Şehir Plancısı, İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi
Murat Acar, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Murat Aykut, Şehir Plancısı
Murat Peker, Şehir Plancısı
Murat Türksever, İşletme Mühendisi
Murat Yün, Şehir Plancısı
Müge Deniz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Müge Gülen, Şehir Plancısı
Nagihan Gök, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nazım Akkoyunlu, Şehir Plancısı, İlke Planlama
Nazlı Aydoğan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nazlı Özkan, Öğrenci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Boğaziçi
Üniversitesi
Nergis Bayramoğlu, Şehir Plancısı
Neslihan Doğru, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nihan Çetinkaya, Şehir Plancısı
Nihan Işık, Şehir Plancısı
Nilgün Bektaş, İstanbul
Nilgün Öztunalı, Kurucu, Özel Ahtapot Poti Yuva ve Anaokulu
Nilgün Yılmaz, Yüksek Lisans Öğrencisi, Siyaset Çalışmaları Bölümü, İTÜ
Nur Büşra Kökalp, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Nurbanu Elmas, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Oktay Sorucu, Fizik Öğretmeni
Onur Köse, Şehir Plancısı
Onur Soytürk, Şehir Plancısı, Planlama.org Koordinatörü
Ömer Kanıpak, İstanbul
Ömer Tarık Duman, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, Bozok Üniversitesi
Önder İlkay, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Öykü Sürat, Şehir Plancısı
Özge Çavuşoğlu, Yüksek Lisans Öğrencisi, UAB, Birmingham
Özge Erbaş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Özge Gürbüz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Özge Keçeci, Şehir Plancısı
Özge Yıldırım, Şehir Plancısı
Özgür Leman Eren, Şehir Plancısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama
Müdürlüğü
Özlem Çelik, Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası Genel Merkez
Özlem Onurlu, Şehir Plancısı
Özlem Özgür Akçaoğlu, İstanbul
Öznur Karakaş, Şehir Plancısı
Özver Arpaçay, Öğrenci, İzmir
Pelin Güngör, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Pınar İlk, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Pınar Polatkan, Şehir Plancısı
Reycan Çetin, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Reyhan Ali, Şehir Plancısı, Bulgaristan
Rezan Peya Gökçen, Arkeolog, Sahne Tasarımcısı
Ruslan Derbishev, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Rümeysa Sarıarslan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sadun Serhan Savaşoğlu, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sami Evli, Sivil İnisiyatif Üyesi, Ankara
Seçil Sekmen, Yüksek Şehir Plancısı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İzmir
Büyükşehir Belediyesi
Seçil Zor, ISMEP Projesi
Seda Açıkoğlu, Şehir Plancısı
Seda Akço, Avukat, Çocuk Hakları, İstanbul
Selda Burma, Şehir Plancısı
Selda Ulaşır, Şehir Plancısı
Selen Uluğ, Şehir Plancısı
Selime Buğra, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Selin Yıldız, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Semra Kalkan, Şehir Plancısı, Wood Buffalo Bölge Belediyesi, İmar İzinleri
Bölümü, Kanada
Serap Ketboğa, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seray Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Serdar İleri, İstanbul
Serpil Bozkulak, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul
Serpil Yılmaz, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seval Ay, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Seval Kalkan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sevim Işık, İstanbul
Sezen Savran, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sırmahan Tunç, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sinan Yoleri, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sinem Güneri, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sinem Konuk, Şehir Plancısı
Sinem Köseoğlu, Şehir Plancısı
Sinem Nefes Güzelsoy, Şehir Plancısı
Sinem Tirkeş, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Sonay Aykan, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi
Üniversitesi
Şefika Kulunyar, Şehir Plancısı
Şenay Turan, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Şule Ateş, Yönetmen, Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi
Tayfun Kahraman, Şehir Plancısı, ŞPO İstanbul Genel Sekreteri
Tevhide Özgün, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Tuğba Kantar Bayazıt, Şehir Plancısı
Tuğba Yılmaz, Şehir Plancısı
Tuna Kuyucu, Doktora Öğrencisi, Sosyoloji Bölümü, University of Washington
Tülay Temelli, Şehir Plancısı
Tülin Diler Hatipoğlu, Şehir Plancısı, ABD
Türker Taşdöğen, Sivil Toplumcu, İç Dış Kumsalı Yaşatma - Sivil Toplumu
Destekleme Derneği
Uğur Er, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Uğur Yalçın, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Umut Doğan, Şehir Plancısı
Utku Cihan, Şehir Plancısı, İzmir
Utku Ömeroğlu, Psikolog, Araştırmacı
Yalçın Korkmaz, Mimar
Yasemin Aslan, Şehir Plancısı
Yasemin Tosun, Şehir Plancısı
Yekta Karakulak, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yeşim Kardaş, Şehir Plancısı
Yeşim Tanıttıran, Öğretmen İstanbul
Yunus Emre Sarıkaya, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Yusuf Burak Dolu, Yüksek Lisans Öğrencisi, Restorasyon ABD, İTÜ
Yücel Tansuker, İstanbul
Zeynep Arman, Şehir Plancısı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Zeynep Bıyık, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Zeynep Korkmaz, Şehir Plancısı
Zeynep Özcan, Öğrenci, Mimarlık Bölümü, Floransa Üniversitesi
Zeynep Pınar Özdiğer, Öğrenci, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, MSGSÜ
Viki Ciprut, Gazeteci, Sulukule Platformu


"Sulukule Yenileme Projesi'ne Hayır!"
Sulukule için hala bir umut olabilir mi?
Yenileme Projesinin Mimarları Projeyi Anlatıyor
"En çok İstanbulludan bile daha çok İstanbulluyuz"
İstanbul Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Ömer Aykul ile Sulukule'deki "hukuk" üzerine
Dünya üzerindeki en eski roman yerleşimi; Sulukule
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :