"Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları"

06 Kasım 2008

Mamak Belediyesi'nin resmi web sitesinde yayımladığı "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları" şöyle:

Konut programı esasları

Yalnızca Tapu veya Tapu Tahsis Belgesi Sahipleri Programa Katılabilirler
Programa Katılanlar, Belediyece Kayıt Altına Alınmış Tesis Bedellerinin %100 ünü Almaya Hak Kazanırlar
• Haksahipleri, Eksik Kalan Arsa Payları İçin Belediye'ye
• Kadastral Arsa İse 72 YTL/M2
• İmarlı Arsa İse 120 YTL/M2 Borçlanırlar Tek Konut Alanlar Borçlarını 72 Ayda, Birden Fazla Konut Alanlar İse Borçlarını Peşin Öderler
Varsa Tesis Bedellerini Bu Borçlanma İle Mahsup Ederler Mevcut Tesisini Belediye'ye Teslim Eden Haksahipleri,Aylık 250YTL Kira Yardımına Hak Kazanırlar

Tapulu arsa sahipleri

Proje alanı içerisinde kalan ve üzerinde konutu bulunan tüm tapulu gayrimenkul sahipleri ile arsa miktarına bakılmaksızın konut sözleşmesi yapılacaktır.
Onaylı 1/1000 İmar Planına göre

Tapulu imarlı arsası olanlar

• Her 200 metrekare arsa için 80 metrekare Daire
• Her 250 metrekare arsa için 100 metrekare Daire
• Her 300 metrekare arsa için 120 metrekare Daire

Tapulu imarsız Kadastro veya tapulama arsası olanlar;

• Her 333.3 metrekare arsa için 80 metrekare Daire
• Her 416.6 metrekare arsa için 100 metrekare Daire
• Her 500 metrekare arsa için 120 metrekare Daire

İmar Planına göre ticaret -kentsel servis olarak işaretlenmiş arsası olanlar;

Bu grupta bulunan taşınmaz sahiplerinin imar haklarının korunması esas alınarak, ortaya konacak kentsel tasarım modeline uygun ilave sözleşme yapılacaktır.

İmarlı 300 metrekare üzeri, Kadastro ve tapulama 500 metrekare üzeri arsası olanlar :

Bu grupta bulunan taşınmaz sahipleri ile, kadastro-tapulama olanların her 500 metrekare için 120 m2 lik bir konut, tapulu imarlı arsası olanların her 300 metrekare arsa paylan için bir adet 120 metrekare konut sözleşmesi yapılır, kalan arsa paylan için , Belediye, imarlı arsa paylan için metrekare başına 200 YTL, imarsız arsa paylan için metrekare başına 120 YTL öder. Bu fiyatlar her yıl başında Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılır.

2981 sayılı yasaya tabi tapu tahsis belgeli gecekondu hak sahipleri

• Tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahibi ile proje alanı içerisinde üretilecek 100 metrekare Tik hak sahibi konutlarından konut sözleşmesi yapılacaktır.
• Her 400 metrekare tapu tahsisli gecekondu malikine borçlanmaksızın 100 metrekare konut verilecektir.
• Tapu tahsisli tesis, müştemilat ve ağaçların kıymet takdir bedelleri Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecektir. Hak sahiplerine verilecek 100 metrekare'lik konutlar 2007 yılı içerisinde inşaat maliyet bedeli olarak 1 metrekare/482.-YTL. üzerinden hesaplanacak, inşaat maliyet bedelinden malikin tesisine ait %10 enkaz bedeli düşülecek geri kalan bedel sözleşme tarihinden itibaren bir sonraki aydan başlamak kaydı ile 72 ayda eşit taksitlerle ödenecektir. Bu işlemlerde faiz uygulanmayacaktır. 2981 sayılı yasa kapsamında geriye dönük arsa borcu olanların arsa borçlan ödenmeden konut sözleşmesi yapılmaz. Bu borçlar arsa metrekaresi başına 30 YTL olarak, Büyükşehir Belediyesi'ne 72 ayda, eşit taksitlerle ödenecektir.

Tapu ve tapu tahsis müracaatı bulunmayan belgesiz yapılar:

• Proje alanında, 14.01.2005 tarihinden önce yapılan belgesiz kaçak yapı niteliğindeki Gecekondu sahiplerine 5393 sayılı Belediye yasasının 69. maddesi kapsamında talepleri halinde Doğu Kent projesi mülkiyeti Belediyeye ait (A) tipi Konut parsellerinden (200-250 metrekare arası) 1 parsel arsa tahsisi ya da Yeni Mamak Proje alanı içerisinde, TOKİ vb. kurumlarca üretilecek alanlarda konut arzı yapılabilir. Gecekondu sahibinin gecekondusunun tesis, müştemilat ve ağaçlan, Belediyenin Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet taktir bedelinin %10'u enkaz bedeli olarak hesaplanacaktır.
• Gecekonduya ait enkaz bedeli sözleşme ile hak sahibine verilecek arsanın Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedelinden düşülecek, kalan bedel gecekondu sahibi tarafından Belediyeye 120 ayda eşit taksitlerle ödeyecektir.

Genel hükümler

• Proje alanı içerisinde tesisi bulunan tapulu arsa maliki ile tapu tahsis belgesi bulunan hak sahipleri ile konut sözleşmesi yapıldıktan sonra gecekondularını boş olarak Belediyeye teslim ettikleri tarihten itibaren aylık 250.- YTL. kira bedeli, Belediyece verilecek konutların teslim tarihine kadar ödenecektir. Kira artış bedelleri her yıl Belediye Encümenince belirlenecektir. Dileyen haksahiplerinin taksit borçlan, kira yardımı ile mahsup edilebilir.
• Konut sözleşmesi yapan hak sahipleri sözleşme tarihinden itibaren konut ve müştemilatlarını tahliye ederek 7 (yedi) gün içerisinde tesislerini yıkıp boşaltanlara yıkım karşılığı enkazları kendilerine verilecektir.
• Proje içerisindeki taşınmaz maliklerinin, verilen süre içerisinde uzlaşmaya gelmemeleri veya uzlaşmamaları halinde, bu taşınmazlar, 2942 Sayılı yasayla değişik 4560 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılacaktır.
•Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi alanı içerisinde kalan Belediyemiz ile konut sözleşmesi yapamayan şahıslara ait taşınmazların 4560 sayılı kanunla değiştirilen 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırılması, Kamu kurum ve Kuruluşlara ait taşınmazların 30. maddeye göre satın alınması esastır.


Şehir Plancısı Erdal Kurttaş: "Kentsel Dönüşüm Projeleri Sihirli Değnek Değildir"
Teknik konular!
Proje'ye karşı Mamak Barınma Hakkı Bürosu
Mamaklılar soruyor...
Mimar Yeşim Uysal: "Mamak'taki kültürel atmosferi görmezden gelmeyelim"
Ankara Tabip Odası'ndan Mamak değerlendirmesi
Mamak Belediyesi'nden
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :