Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 27 Temmuz 2022
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması"nda birinci aşama projelerin son teslim tarihi 27 Ekim 2022.

Yarışmanın Adı ve Amacı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekânsal potansiyelinin değerlendirilmesi, Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulmasıdır. Bunun yanı sıra söz konusu yerin, gündelik yaşam, kültür, sanat etkinlikleriyle kamusal kullanım değerinin arttırılması için yenilik arz eden önerilerin belirlenmesi, çağdaş tasarımlar, turizm amacı düşünülerek engelli ve yaşlı erişimi, kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kavramların dikkate alındığı, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışma, serbest, ulusal ve iki aşamalı mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Birinci aşamada Alaeddin Tepesi, kentsel bağlam ile ilişkilendirilerek, üzerindeki doğal ve kültürel katmanları ile II. Kılıçarslan Köşkü, İç kale surları ve kazı alanı, bütün olarak proje kapsamındadır.

İkinci aşamada ise, II. Kılıçarslan Köşkü, iç kale surları ve kazı alanına yönelik proje önerileri geliştirilerek detaylandırılacaktır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Konya İli, Selçuklu İlçesi, İhsaniye mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alaeddin Tepesi, doğu-batı yönünde uzunluğu 350 m. kuzey-güney yönünde ise 450 m. civarında olup; yüksekliği ise yaklaşık 20 metre olan oval planlı bir höyüktür. Şehrin tam merkezinde yer alan höyük, yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşamış toplumlara tanıklık eder.

Alaeddin Tepesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 13.11.1982 tarih ve A–3861 sayılı kararı ile “Arkeolojik, Tarihi ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 110955 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

Konya’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan Alaeddin Tepesi, Konya şehrinin gelişim süreci boyunca her dönemde şehrin içinde önemli bir bölge olmuştur. Arkeolojik verilere göre Konya şehrini oluşturan yerleşimin başlangıcı bu bölgede olmuş, şehrin tarihi boyunca gelişimi bu merkez etrafında gerçekleşmiştir. Frig döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine kadar mimari ve arkeolojik mirası katmanlar halinde bünyesinde barındıran Alaeddin Tepesi; M.Ö. I.bin’e kadar uzanan buluntular vermektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi olarak kullanılan höyük, Alaeddin Tepesi Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı, Alaeddin Camii, II. Kılıçarslan Türbesi, Yarım Kümbet ve II. Kılıçarslan Köşkü Ortaçağ Konya’sının iç kalesini simgelemektedir. Mimari fikir proje yarışmasının odak noktasını oluşturan köşk, Sultan İzzeddin Kılıçarslan zamanında (1156–1192) inşa edilmiş, Alaeddin Keykubat döneminde bir onarım geçirmiştir. Bu nedenle “Kılıçarslan Köşkü” veya “Alaeddin Köşkü” olarak adlandırılmıştır. Köşk konum itibariyle Selçuklu Sarayı yerleşkesinin İç Kale surlarıyla buluştuğu noktada yer almaktadır.

Böylece tek başına bir yapı olmayıp, Alaeddin Tepesi üzerindeki Selçuklu Sarayı surlarının üzerine doğru olan bir uzantısıdır. Günümüze 10 metre yüksekliğe sahip taş duvarları, kerpiç dolgusu ve tuğla mukarnaslı konsolları ulaşabilmiştir. Yapı taş temeller üzerine, üst kısımda kaba yonu taş ve tuğladan, içi konsollar hizasına kadar kerpiç dolgu ile inşa edilmiştir. Duvarların üstünde ahşap hatılların kullanıldığı görülmektedir.

Alaeddin Tepesi üzerinde dört adet tescilli yapımız olan; Alaeddin Cami, Ferit Paşa Su Deposu, Şehitlik, Torance Binası (30.05.2022 Tarih ve 8083 sayılı kurul kararı ile yeni fonksiyonu konservatuar olarak onaylanmıştır) yer almaktadır.

1964 yılında köşkün mevcut durumunu koruyabilmek için çeşitli projeler hazırlanmıştır. Bu amaçla betonarme bir kabuk tasarlanmıştır. 1961 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Şubesinden Yüksek Mimar İhsan KIYGI’nın hazırladığı projeye göre üzeri beton bir örtüyle kapatılmıştır. Beton örtünün zamanla yıpranması üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir teknik heyet oluşturulmuş, konuyla ilgili bir rapor hazırlatılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kerpiç dolgu malzemesinde meydana gelen yüzey aşınmaları ve rutubetlenmeye bağlı olarak görülen erozyonun, kalıntının stabilitesini önemli ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Akabinde üst örtünün stabilite ve gerekli koruyuculuk özelliklerini sağlayamadığı, bu nedenle mevcut köşk kalıntı[1]sının korunması ile ilgili olarak yeni önlemlerin alınmasının gerekli olduğu sonuç ve kanaatine varılarak kabuğun kaldırılmasına karar verilmiştir.

“Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile köşk kalıntısı ve arkeolojik kazı alanında ortaya çıkan sur kalıntılarının gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra önerilen projeler ile Alaeddin Tepesi’nin kentle entegrasyonunun yeniden sağlanması amaçlanmaktadır. Yarışma ile köşk kalıntısı ve arkeolojik alanın kentsel, mekânsal, tarihsel ve öz[1]gün değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin görünür kılınması, kentli ile kentin sahip olduğu kültürel miras arasında bağ kurulması istenmektedir. Kentli üzerinde oluşturulan farkındalık ile kentin bu bölgesinin kullanılabilir hale gelmesi ve alanın yeni[1]den değer kazanması, kent için kültürel anlamda önemli bir merkezin oluşturulması hedeflenmektedir. Alaeddin Tepesi’nin kent belleğinde ve oluşumunda önemli bir yere sahip olması, kent merkezinde yer alan başta Mevlana Müzesi ve diğer Selçuklu dönemi eserleri ile ilişkili olması, alanın önemini arttırmaktadır. Bu nedenle düzenlenen yarışma çerçevesinde, dönemi yansıtan, alanı kentle bütünleştiren sahip olduğu değerleri ön pala çıkaran çağdaş ve yenilikçi anlayışta hazırlanmış öneriler ve fikirler beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

- Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka, temsilci meslek grubu Mimarlık ve diğer meslek grupları; İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurulması,

- Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması,

- Ekip başının mimar olması,

- Ekip başı mimarın en az beş yıl mesleki tecrübe sahibi olması,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak,

Ekiplerin idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya şartname bedeli 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır. Yarışma şartname bedeli, “KILIÇARSLANYARIŞMA TCKİMLİKNO” açıklaması ile idareye ait banka hesabına (Banka Hesap No: Vakıfbank Konya Şubesi TR88 0001 5001 5800 7290 0511 09) ve/veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri içeren katılımcı formu raportörlük adresine elden ve / veya e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan “kilicarslanyarisma.konya. bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Uğur İbrahim ALTAY: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Coşkun YILMAZ: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Prof. Dr. Dicle AYDIN: Yüksek Mimar
Ahmet Furkan KUŞDEMİR: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Serdal BARAN: Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Hülya ŞEVİK: Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Dr. Yaşar ERDEMİR: Sanat Tarihçi

Asil Jüri Üyeleri

Cafer BOZKURT: Yüksek Mühendis - Mimar
Han TÜMERTEKİN: Yüksek Mimar
Nevzat SAYIN: Mimar
Dr. Öğr. Üyesi S. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ: TMMOB Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer DABANLI: Yüksek Mühendis - Mimar
Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK: Arkeolog
Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN: Sanat Tarihçi

Yedek Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet UYSAL: Yüksek Mimar
Mehmet Ali ÇELEBİ: Müze Uzmanı
Fatih Mehmet BOZABALI: İnşaat Mühendisi
Şenay BAYKAL: Yüksek Mimar

Raportörler

Ayşe ERGİN: Sanat Tarihçi
Leyla AYDOĞDU: Yüksek Mimar
Aliye TEMİZCİ: Yüksek Mimar

Raportör Yardımcıları

Avni ERCAN: İnşaat Mühendisi
Azim METİN: Harita Yüksek Mühendisi
Onur ÇAY: Arkeolog
Seda KARAKURT: Mimar

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 26.07.2022
Soru Sorma Son Tarihi: 05.09.2022
Cevapların İlanı: 19.09.2022
I. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (Elden Teslim): 27.10.2022
I. Aşama Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi: 01.11.2022
Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi: 11.11.2022
Birinci Aşama Sonuçların İlanı: 18.11.2022
II. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (Elden Teslim): 20.02.2023
II. Aşama Projelerin Kargo ile İdareye Son Teslim Tarihi: 24.02.2023
Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi: 10.03.2023
Sonuçların İlanı: 27.03.2023

Ödüller ve Ödeme Şekilleri

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödüller, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

1. Ödül: 250.000,00 TL
2. Ödül: 200.000,00 TL
3. Ödül: 150.000,00 TL

Mansiyon (4 adet, Eş Değer): 100.000,00 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :