Doğaya Durak - Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 21 Temmuz 2022
Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği (DYMD) ve Acıpayam Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğaya Durak - Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması'na kayıt olmak için son gün 19 Ağustos 2022.

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği’nin (DYMD) Mesajı

Hem ekosistemini giderek zorladığımız gezegenimiz, hem de yapı sektörünün geleceği açısından doğal yapı malzemeleri ve yöntemleri kaçınılmaz bir önem taşımaktadır. Ülkemizde Doğal Yapı Malzemelerinin öneminin anlaşılması, üretimi, standartlaşması ve Ar-Ge çalışmaları, bize geleceğin yapılarını, yaşam alanlarını kazandıracaktır. Bu bağlamda, ‘Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması’; geleceğe işaret eden çağdaş malzeme ve yöntemlerle tasarım fırsatını sağlarken bu bağlamda sosyokültürel bir dokunuşa vesile olacaktır. 

‘Ara mekân’ olarak görülen Otobüs Durakları, aslında kitlelerin her gün toplandığı, beklediği, ortak hareket eylemleri gerçekleştirdikleri alanlardır. Kısa süreliğine de olsa büyük kitlelere her gün, her an ev sahipliği yaparlar, fakat bu himayedarlıkları dikkati çekmez. Oysa ki sosyal ve kültürel ilişkiler için önemli birer fırsattırlar. Bizlere birlikte geçireceğimiz bir zaman ve bu zamanı geçirmek için bir alan sunarlar. 

Yarışma organizasyonunda ortağımız Acıpayam Belediyesi, özellikle Kanyon projesinin uygulaması ile çevre dostu olma heyecanını ve doğal yapılı alanlar yaratma kararlığını ortaya koymuştur. Belediye bu uzun soluklu ve hassasiyet gerektiren projede, doğal çevreyi azami ölçüde koruyarak yapısal müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan yapılı çevre, topografyaya uyumlu bir tasarım doğrultusunda, tamamen doğal yapı malzemeleri kullanılarak, yenilikçi ve çağdaş yapım yöntemleri ile uygulanmıştır. Dolayısıyla, sürdürülebilir mimarlık kültürünü geliştirmeye bu derece açık ‘Acıpayam Belediyesi’ ile birlikte düzenleyeceğimiz ‘Yarışma’nın doğal yapı uygulamalarının yaygınlaşması ve iş birliklerinin artması yönünde kelebek etkisi yaratacağı görüşündeyiz.

Geleceğin çağdaş yapı malzemeleri olan doğal yapı malzemeleri ülkemizde de endüstriyel bir üretim gelişimi göstermekte ve emsalleri giderek artmaktadır. Emsal yaratabilmek ise toplumsal fayda ve çevre bilincini aşılamak için en etkili yollardan biridir. Bu nedenden yarışmanın uygulamalı olması birincil değeridir. Tüm maddi, lojistik ve uygulamaya yönelik sorumluluğu üstlenerek, sakinlerini ve ziyaretçilerini bu değer ile buluşturmak isteyen Acıpayam Belediyesi’ne iş birliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği Asıl Yönetim Kurulu

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği ve Acıpayam Belediyesi tarafından; ulusal, tek aşamalı, ve uygulamalı tasarım yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN ADI

Yarışmanın adı “Doğaya Durak Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması”dır.

YARIŞMA YERİ VE KONUSU

Yarışmaya konu olan alanlar; Denizli ili, Acıpayam ilçesinde yer alan ve mülkiyeti Acıpayam Belediyesi'ne ait olan merkezdeki çarşı durak alanı ve Acıpayam kanyonuna yakın durak alanıdır.

Yarışmanın konusu, Acıpayam ilçe merkezi ile Acıpayam kanyonu ziyaretçi merkezini birbirine bağlayan toplu taşıma hattının başlangıç ve varış noktalarındaki otobüs durak noktalarıdır.

Toplamda 2 adet olan bu durak noktalarına, kullanıcıların ihtiyaçları öngörülerek, doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin yenilikçi kullanımları ile yapı/strüktür tasarlanmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI

Yarışma, toplumsal faydayı, çevre bilincini, ve mimarlık kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçilen tasarımların, çağdaş doğal yapı malzemelerinin kullanımı ile yerinde uygulanmaları; bir yöreye ‘iki otobüs durağı’ ile nasıl değer katılabileceğinin ülkemizdeki ilk örnekleri olacaktır. Bu doğrultuda yarışmada amaçlanan ana unsurlar şu şekilde özetlenebilir:

- Yerel nitelikleri, iklimi ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yerine özel, ve özgün tasarımlar üretmek
- Merak uyandırarak, çekim oluşturmak
- Uygulanabilir ve detaylandırılabilir tasarımlar üretmek
- Yerel ve doğal yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek
- Bulunduğu yer ile (Acıpayam Kanyonu – Acıpayam kent merkezi) çok boyutlu ilişki kurmak
- Erişilebilirliği sağlamak.
- Ve son olarak; kazanan projenin tasarımcısı/tasarımcılarının 1-4 Ekim 2022 tarihlerinde Acıpayam’da gerçekleştirilecek uygulamada bizzat bulunması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

Yarışmaya katılanların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılım halinde idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

- Yarışma tüm üniversite ve teknik meslek okulu öğrencilerine, ve tüm meslek gruplarına açıktır.

- Yarışmaya tek kişi ya da ekip olarak katılınabilir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.

- Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerler (her iki durak yeri) için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.

- Yarışma kayıt formu doldurulmalıdır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Yarışma kayıt formunun doldurulmuş olması şartnamenin alındığı anlamına gelir.

- Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler yarışmaya katılamazlar.

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar yarışmaya katılamazlar.

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylayanlar yarışmaya katılamazlar. Ayrıca bu kişilerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar (bu madde DYMD kurullarını ve kurucu üyelerini ve Acıpayam Belediyesi çalışanları ile birlikte meclis üyelerini de kapsamaktadır).

- Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesi ve eklerine www.dymd.org.tr/yarisma adresinden erişebilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 20.07.2022
Soru sormak için son tarih: 5.08.2022
Cevapların ilan tarihi: 12.08.2022
Kayıtlar için son gün: 19.08.2022
Projelerin teslim tarihi: 8.09.2022
Kazananların açıklanması: 12.09.2022
Yerinde uygulama: 1 - 4.10.2022

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli Jüri Üyeleri: And Akman, Ender Güzey, Erkan Alışan, Fulya Akipek, Hulusi Şevkan, Mathieu Pedergnana, Melih Aşanlı

Yedek Jüri Üyeleri: Akif Sözer, Merve Titiz Akman, Yiğit Battal, Zeynep Durmuş Arsan

Raportörler: İdris Albayrak, Yosun Ezgi Demirci

Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun projeleri, ve tasarımlarını en başarılı şekilde sunan projeleri belirleyecektir.

DYMD, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar DYMD tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.

Jüri kararları nihaidir, ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve değerlendirme yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.dymd.org.tr/yarisma adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

UYGULANMAYA VE SERGİLENMEYE HAK KAZANAN TASARIMLAR

Yarışmada uygulanmaya hak kazanan tasarımlar, imzalanacak sözleşme sonrasında, tasarımcının da içinde bulunacağı ortak bir çalışma ile inşa edilecektir. Üretim ve uygulama süreçlerinde; DYMD’nin çatısı altındaki doğal yapı uzmanlarından danışmanlık alınarak, belediyenin imkanları dahilindeki malzeme ve işçilikten faydalanılacaktır.

Jüri seçkisine giren projeler sergilenmeye hak kazanacaktır.

PROJE TESLİMİNDE İSTENENLER

- Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerlerden her biri için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.

- Tasarımın yakın çevresi ile ilişkileri belirtilmelidir. (durağın yakınındaki yol, yapı, park vb. unsurlarla ilişkisini, ve bunlarla kurduğu bağlantıları içerecek şekilde)

- 1/20 Kesit ve Görünüşler. (yapının/strüktürün tasarım özellikleri, dış mekanla kurduğu ilişkileri, malzeme özelliklerini gösterecek şekilde)

- 3 boyutlu görseller. (bunlardan biri verilen fotoğrafların içerisinden seçilecek birine işlenecektir).

- ‘Çevre dostu, doğal’ yapı malzemelerinin yapıya ne şekilde entegre edildiği belirtilmelidir.

- İklimsel veriler ile ilişkilerin gösterilmesi beklenmektedir.

- Yolcu varlığını gösteren çözümler belirtilmelidir.

Tasarım açıklama raporu: ‘Yarışma hakkında’ ve ‘yarışma amacı’ bölümlerinde belirtilmiş hususların nasıl yorumlandığını, ne tür doğal yapı malzemelerinin kullanıldığı, ve benimsenen sürdürülebilirlik yaklaşımı, strüktürel çözümlemeler ve yapı ekonomisini açıklayan proje açıklama raporu hazırlanacaktır. 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak olan bu rapor şema, ve diyagramlarla desteklenebilir. Raporun bir kısmı veya tamamı pafta üzerinde de yer alabilir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ/KAYIT FORMU

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma web sayfası olan, “www.dymd.org.tr/yarisma” adresinden yarışma şartnamesi ve eklerine ulaşabilecektir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma web sayfasında belirtilen bağlantı üzerinden “Kayıt Formu”nu doldurarak kayıt yaptıracaklardır.

Kayıt formunu ekip üyelerinden biri adına doldurmak yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 19/08/2022 Cuma günüdür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :