25 Kasım 1922 - 2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

mimarizm.com / 20 Nisan 2022
T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "25 Kasım 1922 - 2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 17 Haziran 2022.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Yarışmalar; belirlenen konu ve alanlar ile ilgili değişik görüşlerle tasarlanan eserleri tartışmak, yeni fikirlerin gelişimine olanak sağlamak, bilgi ve deneyimlerin uygulanma olanağını sağlamak amaçlı yapılır. Tasarımların meslek uygulaması ve sentezlenmesini, ayrıca değişik disiplinlere ortak ürün sunma fırsatını verir. Yarışma süreci; belirlenen yerde ve öngörülen felsefeyi kavrayarak belli bir düzen içinde uygulama olanağı verecektir. Önerilerin tamamını kentin dokusuna uygun uygulama yarışmasıdır. Bölgenin doğal, kültürel verilerini önceleyen tasarımlar sunulmasına fırsat vermektedir. Yapılacak anıt ve anma alanı fikir projesi, kentin ve belirlenen mekânın bölge ve şehircilik planlaması, kentsel ve yerel uyumu, geçmiş ve gelecek imgeleri içermesi, gelecekte etaplar halinde yapılacak eklentileri de kapsaması çağdaş anlayış gereğidir. Bu tür anıt ve anma alanı fikir projeleri, alanında yetkin, değişik bilim ve uygulama dallarından oluşmuş özgür jürilerce değerlendirilmelidir. Proje ekip elemanları kadar, değerlendiren jüri de sonuçta başarıyı paylaşır.

Hıdırlık Tepesi, Edirne savunmasının simgesidir. Edirne şehrini en yüksek tepelerinden olup batıdan gelen tehditleri önlemeye, şehir güvenliğini sağlamaya yönelik konumlanmış “Hıdırlık Tabya” ismi ile anılır. Edirne savunma tabyalarının en büyüğü olup 125 metre rakımlı, çevresi 1800 metre ve toplam 60 dönümlük alandır. Balkan savunmasında Şükrü Paşa’nın karargâhıdır. Şükrü Paşa açlık, soğuk, salgın hastalıklar ve diğer tüm olumsuzluklara karşın 155 gün burada Edirne’yi savunmuştur.

Edirne, son olarak 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması ile Yunanlılara verilmiştir. Bu işgal 28 ay sürmüş ve 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri sınır kabul edilmiş ve doğusundaki Doğu Trakya topraklarından Yunanlılar 1922 yılı Kasım ayı boyunca çekilmiştir. Edirne Valisi Şakir Kesebir 24 Kasım akşamında şehre girmiş, 25 Kasım 1922 günü törenle şehri teslim almıştır. Lozan Barış Antlaşması imzalaması sonrası savaş tazminatı olarak Meriç Nehri diğer tarafındaki Karaağaç Nahiyesi ve Bosnaköy Mahallesi alınmıştır.

25 Kasım 1922 - 2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması” bağlamında tasarlanacak anıt ve anma alanı kentin Balkan coğrafyasındaki bin yıllardır süren varlığını kapsayacak, işgallerden kurtuluşunu, şanlı savunmasını yansıtacak, barış ve çağdaşlığı simgeleyecek zenginlikte olmalıdır. Anıt ve anma alanı, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” olarak düzenlenen Hıdırlık Tabya yanına yapılacaktır. Anıt ve anma alanı yolunun diğer tarafında da Belediyemizce “Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı” yapılması planlanmaktadır.

Tasarım ve düzenlemeler tarihi doku ve doğal özellikler taşımalıdır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilmelidir. Ulusal ve yerel özellikleri kapsayan ve aynı zamanda çağdaş teknoloji kullanımı ile özgün ve estetik etkisi yüksek olmalıdır. Sanatçının anlatmak istediği tarzda biçimsel, düşünsel ve kavramsal bütünlük içermelidir. Bulunduğu mekânın tarihi alan dışındaki kentsel konumuna değer katmalı, yakın çevresini dönüştürebilecek özellikler taşımalıdır.

Ayrıca Türkiye’nin Kapıkule girişinde gerek TEM ve gerekse E-5 karayolu seyrinde Selimiye Camii ve minareleri ile yarışmayacak yükseklikte olmalıdır. Kent girişi karayolu ve demiryolu seyrinde algılanmalı ancak Edirne siluetine de uymalıdır. Kentin tarihi ve kültürel doku karaltısını bozmamalıdır. Edirne’nin silueti, kentin karakterini yansıtır. Edirne’nin en iyi silueti Kapıkule tarafından görülendir. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı’nın yeri Kapıkule-Edirne arasındadır. Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel dokusu ile barışık ve uyumlu olması gerekir.

Yarışma Alanının Yeri

Anıt ve anma alanı Edirne İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Hıdırlık Tepesi, “Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi” bitişiğinde, 1132 ada 81 parselde, tapuda Edirne Belediyesi mülkiyetine kayıtlı, ekteki verilen şehir imar planı örneği ve görsellerde gösterilen yerde konumlandırılacaktır.

Yarışma alanı, E-5 Karayoluna yaklaşık 1 km ulaşım mesafesindedir. Yarışma alanı yerinin kuzeyinde Hıdırlık Tabya yer almakla birlikte, güneyinde otopark alanı, doğusunda otel ve Mimar Sinan Eserleri Minyatür Parkı yapılması planlanan alanlar bulunmaktadır. Yarışma yerinin kentsel konumuna bakıldığında ise doğusunda Edirne Merkez, Kaleiçi Semti, Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, çarşı; batısında Kapıkule; kuzeyinde Hıdırlık Tabya, Yıldırım Mahallesi, Yeni İmaret, TEM Otoyolu; güneyinde Meriç Nehri, Söğütlük Kent Ormanı, Karaağaç Mahallesi, Meriç Köprüsü yer almaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

T.C. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından “25 Kasım 1922-2022 Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak “Fikir Yarışması” türünde serbest ulusal tek kademeli olarak düzenlenmektedir. Yarışmanın türü, anılan yönetmeliğin 7. maddesinin (g) bendine göre belirlenmiştir.

Katılım Koşulları

Anıt fikir projesi yarışmasının konusu birden fazla disiplin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek nitelikte olduğundan, yarışmaya ekip olarak katılım sağlanmalıdır. Ekiplerde heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı alanlarından en az birer kişi yer alması zorunlu olup; amaç doğrultusunda, diğer disiplin veya sanat dallarından katılımcılar da bulunabilir. Edirne Belediyesi ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip içerisinde bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

a) Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı durumunda olmamalı; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ile atayanlar arasında olmamalıdır.

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamalıdır.

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamalıdır.

e) Edirne Belediyesi’nde, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır.

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereği geçici ve sürekli kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamalıdır.

g) Edirne Belediyesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamalıdır.

h) “Kimlik Zarfı” içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır. i) Ekip üyelerinin her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

j) Ekip üyelerinin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

k) Yarışmaya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi adına; Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması ve şartnamenin satın alınması zorunludur.

l) Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni sayılacaktır. Bu koşullara uymayanlar, şartname bedelini yatırıp kayıt yaptırmış olsalar da yarışmaya katılmamış sayılırlar ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte varsa üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

İbrahim Ay Eczacı, Edirne Eski Belediye Başkanı
Ender Bilar Yazar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı (E)
Mehtap Cömert Yar. Doç. Dr., (E) Dekoratör, Ressam, Edirnekâri Sanatçısı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Selçuk Çakır Edirne Belediye Başkan Yardımcısı
Attila Ergin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi
Güngör Mazlum Yazar, Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı, Edirne Eski Belediye Başkanı
Serap Yüksel Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Asli Jüri Üyeleri

Aydın Aşkan Yar. Doç. Dr., Heykeltıraş (E), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Emre Aysu Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Okan Üniversitesi
Rukiye Duygu Çay Doç. Dr., Peyzaj Mimarı, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Osman İnci Prof. Dr., Tıp Fakültesi (E),Trakya Üniversitesi Eski Rektörü (Jüri Başkanı) “Osman İnci Müzesi” Kurucusu
Hatice Kıran Çakır Doç. Dr., Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Ahmet Yaraş Prof. Dr., Arkeolog, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Gülgün Yılmaz Prof. Dr., Sanat Tarihçi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yedek Jüri Üyeleri

Dinçer Asar Şehir Plancısı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V.
Cenk Ergüden Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Başkanı
Can Özal Dr. Öğr. Üyesi, Heykeltıraş, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Ercüment Tekin Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

Raportörler

Selin Arabulan Dr. Öğr. Üyesi, Mimar, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Anıl Biçer Sanat Tarihçisi, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Tolgahan Kazdal İç Mimar, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Raportör Yardımcısı

Murat Terzi Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yön. Kur. Üyesi

*Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 15 Nisan 2022 Cuma
Soru Sorma için Son Tarih ve Saat: 6 Mayıs 2022, Cuma Saat: 17.00
Yanıtların Paylaşılması: 20 Mayıs 2022, Cuma Saat:17.00
Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati: 17 Haziran 2022, Cuma Saat: 17.00
Posta veya Kargo ile Gönderilen Projelerin Yarışma Bürosu Tarafından Teslim Alınması için Son Tarih ve Saat: 20 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 17.00
Jüri Değerlendirme Tarihi: 22-24 Haziran 2022
Ödül Töreni, Kolokyum ve Sergi Açılışı: 27 Haziran 2022, Pazartesi Saat: 13.00

Ödüllere Ödeme Şekli

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak verilecektir:

Birincilik Ödülü: 60.000,00 TL
İkincilik Ödülü: 40.000,00 TL
Üçüncülük Ödülü: 20.000,00 TL

Mansiyon (3 adet): 10.000,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanını izleyen 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödüllerin ödemeleri, Edirne Belediyesi tarafından, “Kimlik Formu ve Taahhüt Belgesi”nde ekip adına belirtilen İBAN Numarasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak yapılacaktır.

Satın alma ödülleri için jüri kullanımına 50.000,00 TL ayrılacaktır. Jüri gerek görmesi halinde satın alma ödülünü kullanmama hakkına sahiptir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :