Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1

mimarizm.com / 04 Aralık 2015
Türk Mühendisler Birliği Derneği tarafından, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yönlendiriciliğinde düzenlenen etkinlik, 20-21 Nisan 2016 tarihlerinde Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde "Kuramdan Pratiğe Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek.  

2013'ten 2016'ya TMBD Kongreleri

Ülkemizin güncel teknik sorunlarını bilimsel gelişmeler ışığında tartışmayı ve topluma aktarmayı amaçlayan Türk Mühendisler Birliği Derneği (TMBD), en son 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara'da Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde çeşitli üniversite ve kuruluşlarla işbirliği içinde ‘Yeşil ve  Akıllı Binalar Kongresi ve Sergisi'ni düzenlemiştir. TMBD bu kez, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün yönlendiriciliği ve çeşitli üniversitelerin katkıları ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, bina ölçeğinin ötesine geçerek kent ve yerleşme ölçeğinde sürdürülebilirliği gündeme taşımak istemektedir.    

Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi: "Kuramdan Pratiğe Sürdürülebilirlik" 

Giderek artan çevre sorunları ve tükenen doğal kaynaklar, günümüz dünyasının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu bağlamda, insanlığın ve kentlerin geleceği için, yeryüzündeki ekosistem ile uyumlu ve bütünleşik bir yaşam biçimine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Mevcut eğilimler dikkate alındığında, kentleşme süreçlerinin bu ihtiyacı daha da güçlendirdiği görülmektedir. Kentler, giderek artan "ekolojik ayak izi" oluşumuna en büyük katkıyı sağlamaları yanı sıra, küresel kaynakların en büyük tüketicisi ve yöneticisi konumundadırlar.

Dünya kentleri, yeryüzünün yaklaşık %2`lik bir bölümünü kaplamalarına rağmen, toplam küresel tüketimin %75`ini gerçekleştirmektedirler. Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının yine yaklaşık %75`lik bir bölümünün de kentlerden kaynaklandığı hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, ekosistem ile uyumlu ve bütünleşik bir yaşam biçimine giden yolda, kentler anahtar role sahiptirler. Diğer bir deyişle, dünya kentli nüfusunun kırsal nüfusu geçtiği 2007 yılı ile birlikte artık "kentli bir uygarlık" halini alan insan toplulukları, geleceğini kontrol edebilme iradesini elinde tutabilmek için şu ana kadar bilinen tek evi olan yeryüzünde yeni var olma biçimleri bulmak zorundadır. Bu ihtiyaç çerçevesinde kentlerin, 1980`lerin başından itibaren uluslararası toplumun gündeminde olan "sürdürülebilirlik" kavramının da merkezinde yer alması gerekmektedir.

Gerçek anlamda sürdürülebilir yaşam çevrelerinin yaratılması ve buna imkân sağlayan bir planlama ve tasarım felsefesinin oluşturulması ise günümüzde birçok meslek alanının ortak hedefi olmuştur. Bu bağlamda, 1980`lerden beri tartışılmakta olan "sürdürülebilirlik" kavramına somut açılımlar sağlamaya yönelik olarak, "akıllı büyüme", "derişik kentsel büyüme", "düşük karbonlu kent", "kentsel rönesans" ve "yeşil bina/yerleşme" gibi birçok kavram ve akım tanımlanmaya çalışılmıştır.

Sürdürülebilirliği kentler özelinde daha uygulanabilir, somut uygulamaları olan bir kavrama dönüştürebilmek adına ortaya çıkan bu çabaların, çok disiplinli yaklaşımları, vizyonerliği, mevcut sorunlara atıfta bulunmayı, farklı bağlamları, ölçülebilirliği ve izlenebilirliği, erişilebilir hedefleri, kaynak kullanımını ve zaman kullanımını dikkate alan yeni yaklaşımları gerektirdiği görülmektedir. Bu yaklaşımların gelişebildiği ölçüde mevcut şehircilik ve kent planlama pratiklerinin de daha sürdürülebilir hale getirilmesi mümkün olabilecektir.

Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi, ülkemizdeki yerleşmelerin giderek artan kentsel ve çevresel sorunlarından hareketle, sürdürülebilirlik çerçevesinde somut çözüm önerilerini ve uygulamaları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik kavramının doğasına uygun olarak, kent planlama, mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığı, mühendislik, yönetim bilimleri ve soysal bilimler gibi çok farklı disiplinlerden çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde, sürdürülebilir şehircilik kapsamında enerjiden ulaşıma, planlamadan yapı süreçlerine, yönetsel pratiklerden katılımcı yaklaşımlara ve yurttaş inisiyatiflerinden sosyal yapı değişimlerine kadar birçok konunun ele alınması hedeflenmektedir. Yerleşmelerin doğal yapı ile benzeşik özellikler gösterecek ve böylece ekolojik ve karbon ayak izlerini azaltacak biçimde daha yaşanabilir alanlara dönüşebilmesi için mekânsal planlamanın tasarım, ulaşım, yönetim ve benzeri farklı boyutlarında yeni kavramsal ve yöntemsel arayışların kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Alt Başlıklar

Akademik ve bilimsel araştırmalara dayanan bildiriler yanı sıra, uygulanmış veya uygulanmak üzere hazırlanmış projeleri tanıtan bildiriler de özellikle beklenmektedir. Bina ölçeğinden daha çok kent ve yerleşme ölçeğindeki çalışmalara öncelik verilmesi düşünülen kongrenin alt başlıkları ve ilgi alanları aşağıda özetlenmektedir:

o Sürdürülebilir kent planlaması
o Yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik amaçlı yapılanma çalışmaları
o Sürdürülebilir yerleşme tasarımı ve akıllı binaların yansımaları
o Sürdürülebilir ulaşım ve lojistik
o Sürdürülebilir topluluklar, katılımcılık ve yönetim
o Kentlerde sürdürülebilir enerji kullanımı ve yönetimi
o Katı atık yönetimi
o Sürdürülebilir kentsel dönüşüm
o Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma
o Sürdürülebilir peyzaj planlaması
o Sürdürülebilir teknik altyapı planlaması
o Yeşil ekonomi
o Planlamada akıllı ve yeşil teknolojiler
o Bilişim teknolojileri ve sürdürülebilirlik
o Şehircilikte uygulama projeleri ve yarışmalarda sürdürülebilirlik
o Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik
o Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları
o Çevresel etki yönetimi ve akıllı yer seçimi
o Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik
o Metropoliten alanların sürdürülebilirliği
o Kentsel ve çevresel haklar
o Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik

Kongre Takvimi

Bildiri çağrısı duyurusunun yapılması: 5 Kasım 2015
Bildiri özetlerinin gönderimi: 15 Aralık 2015 
Özetlerin Bilim Kurulunca değerlendirilmesi: 15 Aralık 2015 – 10 Ocak 2016 
Değerlendirme sonucunun katılımcılara bildirilmesi: 10 Ocak 2016
Bildiri tam metninin teslimi: 1 Mart 2016
Kongre programının açıklanması: 15 Mart 2016

Kongreye katılmak isteyenler, 400-500 kelimelik bildiri özetlerini, iletişim adreslerini (kurum, e-mail ve telefon) içerecek şekilde, 15 Aralık 2015 tarihine kadar gokay@semor.com.tr'ye iletebilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 


Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :