Bir İletişim Aracı Olarak Mekan Kongresi

mimarizm.com / 21 Haziran 2022
İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "Bir İletişim Aracı Olarak Mekan Kongresi" 20 - 21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Mekanın İletişimi İletişimde Mekan

İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde “Bir İletişim Aracı Olarak Mekan” başlığında ulusal bir kongre düzenleyecektir. Kongre; sanat, mimarlık, iletişim tarih, sosyoloji, psikoloji ve ilişkili diğer alanlardan akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçıların katılımıyla mekan kavramı etrafında disiplinlerarası bir tartışma ortamı üretmeyi amaçlamaktadır.

Kongre İçeriği

"Başdiyakoz Claude Frollo şöyle der: “İşte bu öldürecek onu, kitap binayı öldürecek” … Matbaa mimarlığı öldürecektir. Hugo’nun romandaki mimarlık anlatısına göre, matbaacılıkta kullanılan dizgi harflerinin icadına kadar mimarlık “insanlığın büyük kitabı” idi. Kolektif varoluşun kaydı ve anıtıydı. Aslında mimarlık yazının bir türüydü: Her kabartma taş bir harfti; her sütun başının bir anlamı vardı; ahşap ve taştan dile getirilmiş harfler ve sözcükler, topluluğun arşiviydi…

Örneğin Süleyman’ın Tapınağı, kutsal kitabın cildinden ibaret değildi, kutsal kitabın bizzat kendisiydi. Dolayısıyla kelam, binada mazruftu, ama imgesi –tıpkı bir mumya mezarındaki insan figürü gibi– zarfın üzerindeydi." Cousins M., 2021, “Çirkin: Üçüncü Bölüm”, Çeviri: Akın Terzi, Skop Dergi, Sayı 19, Erişim Tarihi 07.02.2022

Mekan bir ileti midir yoksa iletinin biçimi midir? Mekanın bir aidiyeti var mıdır? Mekanın hafızası var mıdır? Mekanın kimliği nasıl oluşur? Mekan bir gösterge midir?

Mekan bir sosyolojik, politik, toplumsal, fiziki, algısal, ideal, yapıyı tanımlamasının yanı sıra, “içerik/biçim“ bağlamında bir sözdür, bir kendiliğinden veya tasarlanmış bir metindir. Bu sözün, metnin kime ait olduğu, hangi dönemde ve kime söylendiği önemlidir. Bir yapıyı, kuruluşu oluşturan/oluşturulan tüm öğeler, metnin anlaşılmasını sağlar. Mekanda sözcükler, kurgunun, mimari elemanların ardında gizlidir. Ancak, bu durum mimari mekanın bir metin olarak okunmasını ya da kurulmasını engellemez. Kurgunun ardındaki içerik, işaretler ve göstergeler aracılığı ile anlamı kurar. Mekanın bir metin olarak okunması, aynı zamanda özün/içeriğin keşfedilmesi anlamına gelmektedir. 

Bir sosyolog için mekan bir kabuktur; sardığı kimliğin veya kimliklerin dıştan görünümüdür. Bir mimar için kovuktur; sığındığımız korunduğumuz ve mutluluk veya mutsuzluk anılarını biriktirdiğimiz. Tarihçi için toplumsal hafıza depolarıdır, tarih mekanların içine saklanan zamanlardır. Sanatçı için sanatını var eden bir boşluktur konumlanmaya ve konumlandırmaya ihtiyaç duyan. İletişim uzmanları mekanı gösterge kurucusu olarak tanımlar; her türlü apolitik/politik yaklaşımları, güncel ve popüler olanı onlara  mekan metinleşerek okutur. 

Mekan tarihsel süreç boyunca pek çok medeniyette, çeşitli işlevleri yüklendi; mekan ve onun yüzleri bir kitap gibi bugünden daha güçlü bir anlatıcı ve iletişim aracı olarak işlev gördü. Dinlerin hikayeleri, yönetenlerin iktidarları mekan üzerinden okundu. Bir iletişim aracı olarak yüceliğin, güzelliğin bilgeliğin, iktidarın gücünü güçsüzlüğünü iletti. Adeta geçmiş zamanların bir hikaye anlatıcısı idi. Victor Hugo matbaa ve mimarlık arasındaki ilişki üzerine “kitap, mabedi öldürecek.” diyerek mimarlığın yok oluşunu imler. Matbaanın kitabı seri ve çokça üreterek halka metinleri çoğaltılmasıyla, mimarlığın iletişim aracı işlevinden kopuşuna dikkat çeker. 

Modern zamanların başlangıcında yüzyıllarca üstlendiği görevin ürettiği “anlam taşıyıcılığı” işlevi, “az çoktur” manifestosuyla üstünden bir yük gibi atılıverdi. Ancak bu süreç çok uzun süremedi ve mekan eski iletişim aracı olma işlevini hatırladı. Bu hatırlayış iyi ve kötü sonuçlara neden oldu. Toplumsal hafıza mekanın hatırlayış olmasını tartıştı ve modern zamanlara ait olan bellek mekanlarını kavramını oluşturdu. Ancak mekan neoliberal politikalarda bir güçtü, yükselerek gücün tanımlanmasına, çoğalarak ve büyüyerek doğanın yok edilmesine ve sonuçta politik kararların göstergelerine dönüştü. İllegal mekanlar fakirliğin ve yoksulluğun açığa çıkarılmasına, rantın, kontrolsüzce büyümenin yegâne yuvası haline geldi. 

Günümüz mekanı yeni durumlar ve yaklaşımlarla yeniden tanımlanıyor. Sanal mekanlar çoğaltılmış gerçekliğin mekanları gibi. Ancak mekan hala tartışma konusu olmaktan pek de uzaklaşmadı. Bu tartışmalar tüm ölçekteki tasarımcıları, sanatçıları, sinemacıları, anlambilimle uğraşanları, iletişim bilimcilerini, sosyologları, psikologları, sosyo-politik çalışanları, politika üreticilerini kapsar ve sorumluluğa davet eder. 

Bu kongre çalışmasında, yukarıda açıklanan biçimiyle mekan kavramı disiplinlerarası bağlamda tartışılacaktır. Mekan bu çalışmada mimari bir disiplin bağlamından daha geniş bir bağlamda okunmalı ve çalışılmalıdır. Araştırma konusunun baş aktörü bir iletişim aracı olarak mekan olacak ve aşağıdaki başlıklarda tartışılacaktır.

Konu Başlıkları

- Politik İletişim Olarak Mekan
- Tarihi Mekan Toplumsal Bellek ve İletişim, Toplumsal Bellek ve Mekanın İdeolojik Olarak Kullanımı
- Anlamı Kuran Mekanlar
- Sanal Dünyanın İletişimi Olarak Mekan
- Animasyonda mekan tasarımı, dijital oyunlarda mekan 
- Mekan Sosyolojisi
- Mekanın Bireyselleşmesi Bağlamında Yeni İzleyici, Mekan- Toplum İlişkisi
- Sanat Üretimi ve Mekan
- Sanatın Konusu Olarak Özel ve Kamusal Mekan, Sanat Yapıtı ve Mekan İlişkisi, Mekana Özgü Sanat Üretimi, Sinemasal Mekan
- Pandemide Mekan ve  İletişim

Danışma Kurulu
Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü
Demet İkiler, Wpp Türkiye Ülke Başkanı Ve Group M Emea Ceo’su

Bilim Kurulu
Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü
Demet İkiler, Wpp Türkiye Ülke Başkanı Ve Group M Emea Ceo’su
Prof. Dr. Alper Ünlü İtü- Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Tütengil İtü-Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Bulunmaz İstanbul Topkapı Üniversitesi
Prof. Çağrı Saray Marmara Üniversitesi-Keynote
Prof. Dr. Deniz Özkut İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. E. Dilay Güney İstanbul Topkapı Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan Yürekli İtü- İstinye Üniversitesi-Keynote
Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Özaslan Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seçkin Özmen İstanbul Üniversitesi
Prof. Seçkin Tercan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Aydınlı İtü-İstinye Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz İstanbul Topkapı Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Uçan Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Candan Çınar Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Esennur Sirer Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Aytekin İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Nursel Bolat 19 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay Alsan İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Cem İlhan Tece Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Cem Yıldırım İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yüceer Berker İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet Seçmen Beykoz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Yurttaş Haliç Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şimşek İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Renkçi Taştan İstanbul Topkapı Üniversitesi Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. E. Dilay Güney İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yüceer Berker İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr.. Üyesi Özlem Şimşek İstanbul Topkapı Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay Alsan İstanbul Topkapı Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şengöz İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Yıldırım İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özge Kalyoncu İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nesli Türk İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Özçelik İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İrem Ela Yıldızeli İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuna Kan İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Renkçi Taştan İstanbul Topkapı Üniversitesi Organizasyon Sekreteryası
Arş. Gör. Alparslan Özkardeş İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Betül Toy İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Cansu Saka Gül İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Ece Karaçay Arın İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Erhan Türküm İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Hasret Tüzün İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Mert Zafer Kara İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Özlem Aytekin İstanbul Topkapı Üniversitesi
Arş. Gör. Şule Yılmaz İstanbul Topkapı Üniversitesi

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :