KKTC Ülkesel Yerel Dokuya Uygun Ekonomik Sosyal Konut Tasarımı (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 06 Kasım 2023
KKTC Ülkesel Yerel Dokuya Uygun Ekonomik Sosyal Konut Tasarımı (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi 20 Aralık 2023.

YARIŞMANIN AMACI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve KTMMOB Mimarlar Odası işbirliğinde yarışma yöntemi ile elde edilecek projenin hedefi, bölgenin sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel yapısı ile uyumlu yöresel mimari özelliklerin, doğal çevre ve arazi formunun, yerel iklim ve malzemenin dikkate alınarak düşük maliyet ile inşa edilebilecek konutlarun tasarlanmasıdır.

Projenin Hedefleri

• Çağdaş kentsel planlama ve tasarım ilkeleri çerçevesinde köyün yöresel mimari kimliğine saygılı kullanılabilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin üretilmesi

• Köy merkezi ve yakın çevresinin işlevlerini dikkate alan bütünsel bir tasarımın hedeflenmesi

• Köyün özgün yerleşim deseni ile uyumlu ve yöresel mimari kimliği yeniden yorumlayan çağdaş ve özgün tasarım çözümlerinin üretilmesi

• Köyün nasıl yenileneceği, genişleyeceği ve nüfus artısının nasıl sağlanacağı konularını da düşünerek proje alanı ve köy merkezi arasında bir ulaşım planının önerilmesi

• Eko köy kavramının ve ilkelerinin yarışmada dikkate alınması,

• Esnek tasarım ilkeleri aracılığı ile düşük maliyetli sosyal konut üretiminin ve bütünsel tasarımın teşvik edilmesi

• Tasarım önerilerinde açık, yarı-açık ve kapalı alan hiyerarşisinin gözetilmesi

• İklimsel ve çevresel özelliklerin mimari tasarımda dikkate alınarak enerji verimli binalar elde edilmesi, suyun verimli kullanılması, ve yerleşim bölgesinde geri dönüiümüm teşvik edilmesi

• Disiplinler arası iş birliğinin her ölçekte teşvik edilmesi

• Farklı kullanıcı gruplarını hedef alan çeşitli konut tiplesinin (2+1, 3+1) geliştirilmesi; her konut tipinin kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı alternatif (esnek) düzenlemelerinin oluşturulması; kullanıcı tipinin tasarım sürecinde tanımlanması ve ihtiyaca göre alternatif düzenlemeden / esnek planlamadan faydalanabilmesinin sağlanması

• Kamusal alanların evrensel tasarım ilkelerine uygun tasarlanması

• Konutların, %3’ ünün engelli kullanımına uygun tasarlanması

• Yaya güvenliğini ön planda tutarak, yeterli araç park yeri ve toplu taşıma altyapısının sağlanması

• Sokakların ve ortak yeşil alanların niteliklerinin; yerel dokuya, iklimsel ve çevresel özelliklere ve sosyal yaşama uyumlu geliştirilmesi

• Mahalle kavramının tasarım yolu ile teşvik edilmesi

• Deprem güvenliğini dikkate alan ve ekonomik çözümler üreten modellerin oluşturulması.

İhtiyaç Programı

Arazinin (yeşil alan ve yollar hariç) toplam imar alanı 19.396 m 2’dir. Azami inşaat alanı tabanda %20 toplamda %35 olacaktır. Konutların azami yükseliği 2 kat olarak düzenlenecektir. Her konut birimi önerilen ortak alanlar ve balkonlar hariç yaklaşık brüt 120 m2 (3+1) ve 90 m 2 (2+1) olacaktır. Toplam alanın %80'i (3+1) tipinden %20'si ise (2+1) tipinden oluşacaktır.

Her iki tip konutun da değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde esnek tasarlanması beklenmektedir. Önerilen alternatifler şematik olarak sunulmalıdır. Buluşma ve toplanma yeri olarak önerilecek sosyal kültürel tesis alanı ile ilgili çözüm önerileri üst ölçekteki kararlarda belirlenmelidir. Altyapı konuları ise uygulama projeleri aşamasında ele alınacaktır.

Araç park yerleri dışında kullanıcıların traktör gibi iş araçlarını park edebilecekleri otopark alanının düzenlenmesi ve konut sayısının %50’sine hitap etmesi beklenmektedir.

Sosyal konut kullanıcılarının toprağa erişimi eşit olacak şekilde planlama yapılması önemlidir. Bu kapsamda yarışmacıların kamusal, yarı-kamusal ve özel alanların hiyeraşik olarak nasıl düzenleneceklerini dikkate alarak önerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Arazideki ağaçların yerinde korunması önemlidir. Yarışmacının alternatif bir çözüm üretemediği durumlarda ağacın aktarılması için ilgili araştırma ve önerinin de sunulması gerekmektedir

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

‘KKTC Ülkesel Yerel Dokuya Uygun Ekonomik Sosyal Konut Tasarımı Ulusal Mimari Proje Yarışması’ serbest ve tek kademelidir.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, adanın sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel yapısı ile uyumlu, yerel dokuya uygun, yerleşim bölgesinin geliştirilmesini de hedefleyen düşük maliyetli sosyal konut yapılarının ulusal mimari proje yarışması yöntemi ile elde edilmesidir. Yarışmanın yeri, yarışmacılara verilecek belgelerde, mülkiyet ile ilgili tabloda belirtilen yerleri kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu madenin (F) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar.

a. Yarışmaya katılacak mimarların KTMMOB Mimarlar Odası’na ve mimarların oluşturacağı takım içerisinde yer alacak mühendislerin ise ilgili KTMMOB çatısı altında görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yarışmaya katılan mimar ve mühendislerin meslekten men cezalı durumunda olmamaları gerekmektedir,

b. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c. Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e. Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f. KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC) 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

ı. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASLİ VE YEDEK) VE RAPORTÖRLER

KKTC Ülkesel Yerel Dokuya Uygun Ekonomik Sosyal Konut (Büyükkonuk Bölgesi) Ulusal Mimari Proje Yarışması Juri oluşumu aşağıdaki gibidir.

Asli Jüri Üyeleri

1. Asli Jüri Üyesi: Burak Türsoy (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası) 2. Asli Jüri Üyesi: Kemal Gürtaş (Mimar) 3. Asli Jüri Üyesi: Ahmet Akbil (Mimar) 4. Asli Jüri Üyesi: Elda İstillozlu (Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı) 5. Asli Jüri Üyesi: Gökçe Kızıldere (İnşaat Mühendisi) 6. Yedek Asli Jüri Üyesi: Hüseyin Gazi (Mimar) 7. Yedek Asli Jüri Üyesi: Harun Orçan (Şehir Plancısı) 8. Yedek Asli Jüri Üyesi: Yeşim Binarbaşı (İnşaat Mühendisi)

Danışman Jüri Üyeleri

1. Danışman Jüri Üyesi: Kozan Uzunoğlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı) 2. Danışman Jüri Üyesi: Cafer Gürcafer (Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı) 3. Danışman Jüri Üyesi: Fazıl Taneri (KTİM, İmar, Şehir Planlama ve Sektörel Hizmetler Müdürü) 4. Danışman Jüri Üyesi: İpek Yaralığlu (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası) 5. Danışman Jüri Üyesi: Ercan Beşerler (KKTC İçişleri Bakanlığı, Konut Edindirme Birimi, Sosyal Konut Müdürü) 6. Yedek Danışman Jüri Üyesi: Ahmet Hafız (İnşaat Mühendisi, KKTC İçişleri Bakanlığı, Konut Edindirme Birimi)

Raportörler

1. Nezire Özgece (Mimar, KTMMOB Mimarlar Odası) 2. Pınar Uluçay Righelato

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilan tarihi: 11/10/2023
Son başvuru ve kayıt tarihi: 20/12/2023
Son soru sorma tarihi: 25/10/2023
Soruların cevaplanması için jüri toplantı tarihi: 26/10/2023
Soru ve cevapların ilan tarihi: 27/10/2023
Yarışma teslim tarihi: 22/12/2023
Yarışma değerlendirmesi için jüri toplantı tarihi: 25/12/2023
Ödüllerin resmi ilan tarihi: 26/12/2023
Kolokyum ve sergi açılışı tarihi: 27/12/2023

YARIŞMA ÖDÜLLERİ 

Birincilik ödülü: 125,000 TL
İkincilik Ödülü: 75,000 TL
Üçüncülük Ödülü: 30,000 TL

Mansiyon (Eşdeğer, 3 adet): 15,000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :