Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

mimarizm.com / 14 Ağustos 2020
Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 23 Ekim 2020.

Yarışmanın Amacı

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, güzel sanatların teşviki, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi ve ilgili mesleklerin gelişmesi için uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi İlçe Belediyesi sınırları içinde olan yarışma alanı, Seyyid Burhaneddin Bulvarı ile Kayseri dış kale surları arasında kalan, surlara paralel uzanan alandır. Diğer bir anlatımla, Seyyid Burhaneddin Bulvarının güneybatısında, Yoğunburç Caddesinin kuzeybatısında, Seyyid Burhaneddin Bulvarının ve Yoğunburç Caddesinin kesiştiği noktada yer alan Yoğunburç Kavşağı ve Alaca Kümbet karşısında, dış kale surlarına ve Seyyid Burhaneddin Bulvarına paralel uzanan kapalı otopark alanının üzerinde kalan kısım yarışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alan, şartname eki, ‘’5. Uydu Fotoğrafları ve Yarışma Alanı’’ dosyası üzerinde işaretlenmiştir.

Kayseri kentinin iklimsel verilerle biçimlenmiş kentsel yaşantısı, yaz ayları dışında özel alanlara ve sınırlı saatlere sıkışmış olmakla birlikte; kış aylarında tercih edilen buluşma mekânları genellikle, iklimlendirilen yarı-kamusal nitelikteki alışveriş merkezleri ile sınırlıdır. Yarışmanın konusu, bu bağlamda, belirtilen yere özgü, günlük yaşamda kentlilerin ihtiyaç duyduğu; sadece ticari fonksiyonlarla sınırlanmamış, buluşma, bekleme, bir araya gelme gibi eylemleri karşılayacak tasarım önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Yarışmacılardan, Kayseri’nin çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni bir buluşma noktası tarifleyen ve üreten, özgün bir öneri geliştirmeleri istenmektedir. Üretilecek tasarımların, içinde bulunduğu kentsel boşlukla ilişkilen(diril)mesi, mekânsal ve toplumsal iletişimi arttırabilecek özellikleri taşıması istenmektedir. Bunlarla birlikte, yarışma alanında yeni tür kamusallıklar üretilmesi, mekânsal pratiklerin sorgulanması ve bu kavramların kentin değişen kamusal yaşantısına yön verebilecek mekânsal üretimleri içermesi de beklenmektedir.

Yarışma alanının altında bir otopark olduğu göz önünde bulundurularak, önerilen buluşma noktasının kent hayatına pozitif katkı yapması, alandaki kamusal kullanımı arttırması ve tanımlı boşluğu dönüştürmesi beklentiler arasında yer almaktadır. Önerinin, mimari tasarım etkinliğini kentsel dinamikler üzerinden yeniden irdelemesi ve kentin fiziki olduğu kadar kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamını da tasarım sürecinin içine katması beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. İçinde en az bir mimar olmak koşuluyla ekip olarak ya da bireysel olarak yarışmaya katılım mümkündür.  Bireysel olarak katılım; sadece aşağıda belirtilen koşullara uyan mimarlar için mümkündür. Yarışmaya ekip halinde katılım durumunda ekip içerisinde en az bir mimar bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Jüri, yarışmanın ölçeği, konumu ve konusunu gözeterek bu disiplinlerden oluşmuş ekiplerle yarışmaya katılmayı tavsiye etmektedir.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki belirtilen maddelere uygun olması ve belirlenen istekleri yerine getirmesi gerekmektedir.

- İlgili meslek odasına kayıtlı ve meslekten men cezası almamış olmak,

- Yasal bir engeli bulunmamak, Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.),

- Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte tutanağa işlenir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını ‘‘Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması’’ açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına yada elden Melikgazi Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@melikgazi.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir.  Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

Dr. Mustafa Palancıoğlu (Harita Mühendisi, Melikgazi Belediye Başkanı), Halil Çevik (Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı), Gökhan Kömürcü (Mimar, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı), Furkan Ergüneş (Şehir Plancısı, Melikgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü) 

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Burak Asiliskender (Mimar, Jüri Başkanı, YTÜ), Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlar Baydoğan (Mimar, ERÜ), Melike Altınışık (Yüksek Mimar, İTÜ), Ramazan Avcı (Mimar, DEÜ), Dr. Öğr. Üyesi Sevince Bayrak (Mimar, İTÜ)

Yedek Jüri Üyeleri

Alper Aksoy (Yüksek Mimar, ERÜ), Fatih Boydak (Mimar, ERÜ), Hakan Mahiroğlu (Mimar, İTÜ)

Raportörler

Canan Faraşoğlu (Mimar, YTÜ), Kaan Zontul (Mimar, ERÜ), Yasemin Yağmur (Yüksek Mimar, GÜ)

Raportör Yardımcıları

Eda Tavacıgil (Yüksek Mimar, GÜ), Ezgi Şahin (Mimar, BAÜN), Musa Köse (Mimar, ERÜ) Yaşar Gürkan Sehar (İnşaat Yüksek Mühendisi, ERÜ)

Ödüller

Ödül (Eşdeğer 3 Adet): 30.000 TL
Mansiyon (Eşdeğer 3 Adet): 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır. Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı“ olarak katılımcı tarafından belirlelen isme ödeyecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışma ilanı: 14 Ağustos 2020
Soru sormak için son gün: 28 Ağustos 2020
Soruların yanıtlarının ilanı: 04 Eylül 2020
Projelerin son teslim tarihi: 23 Ekim 2020
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 30 Ekim 2020
Sonuçların ilanı: 09 Kasım 2020
Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :