Ezber Bozan Tasarım Yarışması

mimarizm.com / 17 Nisan 2024
"Mobility" temasıyla dördüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın son başvuru tarihi 28 Temmuz 2024.

YARIŞMANIN AMACI

Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari fazlası veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün üretim, müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya sanayisinin önümüzdeki dönemlerde global ölçekte söz sahibi olma ve trendlere yön verme açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. İhracat bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin, mobilya ihracatında ilk 5 ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımının ve üretiminin artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılardır. Bu bilgiler ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı, yenilikçi ve katma değeri yüksek tasarımlarla mobilya sektörünün ihracat rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.

TEMA

IV. Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının teması; mobilya sektöründe çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması hedefiyle “MOBİLYAŞAM” olarak belirlenmiştir.

MOBİLYAŞAM teması ile; bireylerin sıklıkla değişen yaşam alanlarına ve farklı kullanım ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan, mobilite içeren, kolayca taşınabilir, değiştirilebilir, mobilyaların daha etkin bir şekilde kullanılmasına fayda sağlayan tasarımlar ifade edilmektedir.

Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekân dekorasyonu yarışma kapsamında değildir. Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.

*Kent mobilyaları yarışma kapsamında değildir.

MOBİLYAŞAM teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda; yarışmaya katılacak tasarımların üretilebilir olması, tasarımlarda öngörülen üretim tekniklerinin ve malzemelerin uyumlu olması, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar içermesi beklenmektedir.

Bununla birlikte; yarışmacılar, tasarımlarının uygulanabilir kılınabilmesi için gerekirse yapay zekâ ve teknolojik öğelerden faydalanabilirler. Ancak; böyle bir durumda, kullanılan yapay zekâ veya teknoloji entegrasyonlarının uygulanabilirliği ile jüriyi ikna etmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir ikna için beklenilen elektronik devrelerin çizimi veya mühendislik hizmeti değil; malzeme, üretim yöntemi, kullanılan ara bağlantı elemanları vb. teknik gereksinimleri içeren konuları paftalarına dahil ederek üretilebilirlik ve uygulanabilirlik konularında detaylı bilgi akışı sağlamalarıdır.

Öte yandan, tasarım sürecinde yapay zekâ veya benzeri araçlar kullanılmışsa, bu unsurların kullanımı ve etkisi hakkında detaylı bir açıklama sunulmalıdır. Bu açıklama, tasarımın oluşumunda, konsept geliştirmede veya diğer aşamalarda yapay zekanın nasıl entegre edildiğini ve tasarımın neresinde kullanıldığını içermelidir. Ayrıca, yapay zekanın tasarım sürecindeki rolü ve katkısıyla ilgili herhangi bir etki, ilham veya varsa özgünlük katkısı belirtilmelidir.

KATILIMCI KATEGORİLERİ

Yarışma; Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenmektedir.

1- Öğrenci Kategorisi;

a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile ilgili bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görenlere açıktır. (Yüksek lisans düzeyinde eğitim alanlar yarışmanın profesyonel kategorisine başvurmalıdır.)

b. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir.

*İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen herhangi bir tasarım yarışmasından maddi para ödülü alan tasarımcılar, aynı yıl diğer tasarım yarışmalarına katılamazlar.

**Ekip olarak yarışmaya katılan tasarımcılar, aynı yıl bireysel olarak da başka bir tasarım yarışmasına katılabilirler.

c. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir, aynı bölümde öğrenci olma zorunluğu yoktur. Yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenci olmak kaydıyla grup oluşturulabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir. Öğrenci kategorisinden başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

*Daha önce farklı bir üniversiteden lisans düzeyinde mezuniyeti bulunan yarışmacıların, yukarıda belirtilen programlardan herhangi birinde devam eden lisans düzeyinde bir eğitimi olsa dahi yarışmaya profesyonel kategoriden başvurmaları gerekmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

**Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

***Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan adayın; yarışma başvurusunu mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden, mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel kategoriden yapması gerekmektedir.

d. Öğrenci kategorisi katılımında yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.

2- Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;

a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlara ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim görenlere açıktır.

b. Profesyonel katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir.

*İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen herhangi bir tasarım yarışmasından maddi para ödülü alan tasarımcılar, aynı yıl diğer tasarım yarışmalarına katılamazlar.

**Ekip olarak yarışmaya katılan tasarımcılar, aynı yıl bireysel olarak da başka bir tasarım yarışmasına katılabilirler.

c. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olanlar ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim görenler grup oluşturulabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.

*Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel kategorisinden başvurabilecektir.

d. Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne girilerek kayıt sırasında sistem tarafından otomatik atanacak “Başvuru Numarası” rumuz olarak kullanılacak ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmacının başvuru dosyasında ayrıca bir rumuz belirtmesi gerekmemektedir.

*Adaylar, başvuru numaraları ile son başvuru tarihine kadar sisteme giriş yaparak başvurularında güncellemeler yapabileceklerdir.

2- Başvuru sırasında, web sitesindeki ilgili alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede belirtilen tüm belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan, yarışma şartnamesine uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvurulacak tasarımda ve tasarıma ilişkin açıklamada, katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret kesinlikle bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkartılır.

4- Yarışmaya katılan bir kişi, her tasarım için yeni başvuru oluşturmak şartıyla, birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir.

5- Yarışmacılar, daha önce Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına başvuru yaptıkları bir tasarımla yarışmaya tekrar katılamazlar. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilir ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınır.

6- Ticaret Bakanlığının 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı kapsamında İhracatçı Birliklerinin tarafından düzenlenen herhangi bir tasarım yarışmasında dereceye giren yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilir ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınır.

7- Tasarımcılar her sene İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen yalnızca 1 yarışmaya katılabilirler.

8- Ekip olarak yarışmaya katılan tasarımcılar, aynı yıl bireysel olarak da başka bir tasarım yarışmasına katılabilirler.

9- Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve jüri üyelerinin birinci dereceden yakını, herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

10- Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her tasarımın; özgün olması, başvuruyu yapan yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, kamuya sunulmamış olması, endüstriyel olarak üretilmemiş olması, derece alsın veya almasın başka bir yarışmaya katılmamış olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır. Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, bu yönde bir iddianın olması, üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi vb. durumlarda doğabilecek tüm yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir.

11- Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi bulunmaktadır. Tasarımın özgünlüğüne dair 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince itiraz değerlendirilip tasarımcıdan savunma talep edilecektir. Jüri isterse bilirkişiye danışma hakkı bulunur ve bir ay içinde konuyu sonuçlandırır.Jürinin, itirazı haklı bulması halinde ilgili tasarımın diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen isteklinin projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri alınacaktır.

12- Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org) duyurulacaktır.

13- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

14- Yarışmacının birden fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para ödülü alabilir.

15- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.

16- Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 28.07.2024 Pazar günü saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 28.07.2024 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

17- Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

18- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 27.02.2024 – 28.07.2024
Proje Son Teslim Tarihi: 28.07.2024
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 06.09.2024
Final Gecesi: 01.10.2024 (İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası)
Kolokyum: 02.10.2024 (EİB Hizmet Binası)

ÖDÜLLER

1. Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 80.000 TL
İkinci: 60.000 TL
Üçüncü: 40.000 TL

Profesyonel Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 125.000 TL
İkinci: 100.000 TL
Üçüncü: 75.000 TL

2. Yurtdışı Fuar Katılımı

3. Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

4. Üniversite Özel Ödülü

JÜRİ

Serdal Korkut Avcı, Fulden Dehneli, Berkay Gürsoy, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu, Enrique Marti, F. Doruk Yorgancıoğlu, Ece Yalım, Özlem Yalım

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :