DEÜ Mimarlık Bölümü Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması IV

mimarizm.com / 13 Mart 2023
DEÜ Mimarlık Bölümü tarafından “Sağlıklı bir Çevre, Sürdürülebilir bir Gelecek için Doğal Malzemeyi Fark Et! Keşfet!” çağrısıyla açılan öğrenci yarışmaları serisinin dördüncüsünün dijital ortamda teslim için son tarihi 5 Mayıs 2023.

YARIŞMANIN AMACI

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından her sene öğrenci projesi yarışması düzenlenerek mimarlık yarışma ortamına katkı konulması, öğrencilerin yarışmalara katılımının teşvik edilmesi, öğrencilere güncel sorunlara ve konulara yönelik nitelikli üretim gerçekleştirebilecekleri eleştirel bir zemin sunulması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda DEÜ Rektörlüğü’nün de desteğiyle 2021 yılından itibaren üç öğrenci yarışması düzenlenmiştir. Bu geleneği sürdürmek üzere yeni yarışma, topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir üniversite olma amacı güden kurumumuz tarafından Birleşmiş Milletlerin deklare ettiği “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda “Sürdürülebilir Gelecek için Doğal Malzemeyi Fark Et! Keşfet!” çağrısıyla açılmaktadır.

İnsanoğlu evrimsel sürecinde doğayla barışık bir yaşam sürmüştür. Ancak endüstrileşmeyle birlikte doğal ortamından ve doğal malzemelerin kullanımından hızla uzaklaşmıştır. Doğa tahribatının arttığı, sağlıksız yapılaşma yüzünden afetlerin ağır zararlara yol açtığı, dolayısıyla çoklu kriz ortamının oluştuğu bu dönem “Antroposen Çağ” başlığıyla tartışılmaktadır. Tüm dünya, insanın kendini merkeze alarak doğaya hükmetmesinin doğurduğu sonuçlarla yüzleşmektedir. Bu yüzleşme her alanda olduğu gibi, yapılı çevrenin üretiminden sorumlu olan mimarlık disiplininde de gerçekleşmektedir.

Mimarlık alanında büyük ölçekli inşa faaliyetlerinin ve endüstriyel yapı malzemelerinin kullanımının doğal çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar göz önünde bulundurularak hem tasarım, hem de uygulama aşamalarında sürdürülebilirlik ilkesi benimsenmekte, yapım sistemleri ve yapı malzemeleri ölçeğinde sürdürülebilir yöntemler araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda ahşap, taş, saman balyası gibi bilinen malzemeler ile birlikte, daha az tanınan sıkıştırılmış toprak, kenevir gibi doğal yapı malzemeleri yapım ve kullanım süreçlerinde az enerji tüketen, sağlıklı ve sürdürülebilir malzemeler olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan disiplinler arası alanda biyo-malzemelerin üretimi ve yapı ölçeğinde kullanımı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yarışma “doğal yapı malzemesi” kullanımını ana eksenine oturtmaktadır. Yarışmanın amacı; “insan, çevre ve ekosistem” için sağlıklı ve sürdürülebilir olan doğal yapı malzemelerinin tasarımdaki yerini ve önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, TC ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Konu: Yarışmanın “sağlıklı çevre”, “sağlıklı mekân”, “sağlıklı malzeme” idealleriyle ilişkili bir şekilde proje alanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık kampüsü seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yer alan “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası” giriş avlusunun kullanımının iyileştirilmesine dönük “doğal yapı malzemelerini ve yapım sistemlerini kullanan”, “uygulanabilir”, “yarı açık ve açık” farklı eylemlere ve kullanımlara olanak tanıyan sahip tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinin kuzeyinde, Mustafa Kemal Sahil Caddesi’ne bağlantının sağlandığı araç ve yaya giriş kapısının karşısında konumlanmaktadır. Yapının ana girişi kuzey yönündeki cepheden sağlanmaktadır. Yapıda idari birimler ve çalışma ofislerinin yanı sıra konferans salonu, laboratuvar, derslik, yemekhane, okuma salonu gibi farklı işlevlerdeki mekanlar da yer almaktadır. Yapının güney yönünde yer alan giriş kapısı ve önündeki avlu ise yerleşkede yer alan diğer mekanlara geçişi kolaylaştırıcı bir ara mekân niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla yapının kuzey cephesinde ana giriş olarak çalışan kapı resmi ve idari işleyişi sağlarken, güney cephesinde yer alan kapı ikincil bir giriş olarak çalışarak yerleşkenin güneyinde yer alan diğer yapılara (spor salonu, yüzme havuzu, derslik binaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi ve ilişkili yapılar, Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Uygulama ve Araştırma Merkezi, konukevi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, DEPARK - Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı) bağlantıyı sağlamaktadır. Bu nedenle yapının zemin kotu önemli bir geçiş ve bağlantı aksı olarak çalışma potansiyeline sahiptir.

Zemin kotun mevcut kullanımında kuzey ve güney giriş kapıları arasındaki mekân farklı işlevlere sahip iki alt mekânı barındırmaktadır. Ana giriş ve ön alanı üst katlara ve diğer mekânlara dağılım sağlayan bir giriş holü olarak çalışırken, güney girişinin ardındaki mekân ise öğrenci kullanımına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Zemin kottaki bu alt mekânlar arasındaki ayrım bir duvar ve kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Yarışmanın odağına aldığı güney girişi ve önündeki avluya açılan kapalı mekânda öğrenci yemekhanesi, okuma salonu, kantin ve fotokopi işlevleri esnek bir kullanıma imkân verecek şekilde bir arada yer almaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışmaya bireysel olarak ya da farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak katılım serbesttir. Ancak ekip başının Mimarlık Bölümü öğrencisi olması zorunludur.

Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.

Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.1) ve “Yarışma Şartları Kabul Belgesi”ni (EK.2) doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.

Bu koşullara uymayanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı: 1 Mart 2023
Soruların sorulması için son tarih: 13 Mart 2023
Soruların cevaplanması: 17 Mart 2023
Dijital ortamda teslim için son tarih: 5 Mayıs 2023 saat: 23.59’a kadar
Sonuçların açıklanması: Mayıs’ın üçüncü haftası
Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Haziran 2023
Uygulama Atölyesi: Temmuz, Ağustos 2023

SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri: Nükhet Hotar (Prof.Dr., DEÜ Rektörü), Hasan Murat Tanarslan (Prof.Dr., DEÜ Rektör Yardımcısı), Mehmet Birhan (Prof.Dr., DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı), Ayşe Öykü Berberoğlu (Tasarım uzmanı, Seranit Granit Seramik), Tuba Örs (Proje Satış Müdür Yardımcısı, Seranit Granit Seramik)

Seçici Kurul Asil Jüri Üyeleri: And Akman (Dr. İç Mimar, Yapı Biyoloğu, Yapı Biyolojisi Enstitüsü, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği, Öğr. Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi), Cihan Sevindik (Nous Architecture | Design), Didem Akyol Altun (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, Türkiye Biyotasarım Takımı kurucu üyesi, Biyotasarım Araştırmaları Derneği kurucu üyesi), Ekin Güven (E-G Mimarlık), Emrah Akpınar (Nar Design), İlknur Türkseven Doğrusoy (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü Yarışma Komisyonu Koordinatörü), Matthieu Joseph Pedergnana (Dr. Öğr. Üyesi, Yaşar Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri: Ahmet Vefa Orhon (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü), Ayça Tokuç (Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye Biyotasarım Takımı asil üyesi)

Raportörler: Zeynep Dündar (Dr. Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Bölümü), Fulya Selçuk (Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Bölümü)

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 15.000 TL
İkincilik ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük ödülü: 5000 TL
Mansiyon (5 adet): 3000 TL

Ayrıntılı bilgi için tıklayın


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :