YEM Yayın'dan Yeni Baskısı Çıkan Kitaplar

mimarizm.com / 19 Şubat 2024
Mimarlığı Okumak, Mimarlıkta Teknik Resim ve Mimarlıkta Malzeme ve Detay kitaplarının yeni baskıları YEM Yayın'dan yayımlandı.

Mimarlığı Okumak - 2. Baskı

"Mimarlığı Okumak – Resimli Mimarlık Rehberi", mimarlık dünyasının sırlarını keşfetmek isteyenler için bir rehber niteliğinde.

Owen Hopkins tarafından kaleme alınan, Derya Nüket Özer tarafından Türkçeye çevrilen kitap; sıvalardan çatılara, sütun tiplerinden dekoratif silmelere kadar bir yapıyı oluşturan tüm öğeleri bileşenlerine inerek ele alan eşsiz bir görsel rehber olma niteliği taşıyor.

Mimarlığı Okumak – Resimli Mimarlık Rehberi;

  • Mimarlık tarihi boyunca gelişen yapı tiplerini ayrıntılı fotoğraflar ve açıklamalı çizimlerle gösteriyor.
  • Katedrallerden gökdelenlere, Klasik’ten Çağdaş döneme kadar tüm önemli yapı türlerini ve üsluplarını kapsıyor.
  • Yapılara, taşıyıcı sistemlere, malzemelere ve yapı detaylarına derinlemesine bakıyor.
  • Kitaptaki her bir terimin örneklendiği diğer bölümleri işaret eden, kapsamlı bir mimari terimler sözlüğü içeriyor.

Hemen hemen bütün öğelerin açıklamalı fotoğraflar ya da çizimlerle sunulduğu kitap, ilk andan itibaren, alfabetik olarak hazırlanmış geleneksel mimarlık sözlüklerinin barındırdığı sorunları aşmayı hedefliyor. Bu nedenle bizzat yapılara, fotoğraflar ve notlar aracılığıyla öncelik tanırken mimariyi temel fikirlerine ve bileşenlerine inerek parçalıyor.

Owen Hopkins, birbirine çok fazla gönderme yapan dört bölümden oluşan kitabın içeriğini şöyle özetliyor:

“Birinci bölüm; giriş yazısında da işaret edildiği gibi mimarlık tarihi boyunca çeşitli formlarda yinelenen on yapı tipine odaklanıyor. Her tipe ait örnekler zaman ve yere göre değişiklikler gösterse de o tipin ayrılmaz parçası olan belli özellikleri bünyelerinde barındırıyorlar. Bu bölümde yer alan diğer yapı gruplamaları, zamana karşı direndiği kabul edilen ve birçok yapı tipi üzerinde etkisi olan formlara ya da morfolojilere göre yapıldı. Böylece bu bölümün, okuyucunun, örneğin bir kamu yapısıyla karşılaştığında dönüp bakabileceği ve en yakın mimari özellikleri taşıyan örneği bulabileceği ‘ilk başvuru noktası’ olması amaçlandı.

İkinci bölüm; Taşıyıcı Sistemler; bütün mimari dillerin bir biçimde bir yapının taşıyıcı sisteminin
en temel eklemlenişinden türediği tezine dayanıyor. Benzer şekilde farklı mimari dillerin ana bileşenleri olarak çeşitli mimari dillerde, çeşitli formlarda ortaya çıkan çeşitli ana taşıyıcı elemanlara –sütunlar ve ayaklar, kemerler, modern beton ve çelik taşıyıcılar– odaklanırken belirli mimari üslupların ötesine geçiyor. Bu bölüm de ilk bölüm gibi diğer bölümler için ‘yol gösterici’ ama aynı zamanda belirli elemanları en ince ayrıntılarına kadar vermesiyle kendi başına bir son noktayı oluşturuyor.

Üçüncü bölüm; mimari elemanları –üslup, ölçek veya forma bakılmaksızın bütün yapılarda var olan ana bileşenleri– ele alıyor. Bunlar duvarlar ve yüzeyler, pencereler ve kapılar, çatılar, merdivenler ve asansörler olarak sıralanıyor.

Dördüncü bölüm; her bir terimin örneklendiği diğer bölümleri işaret eden standart bir terimler sözlüğünden oluşuyor. Terimler sözlüğü yalnızca ilk üç bölümde sözü edilen elemanları içeriyor ve kitabın kendisi gibi kapsamlı ama ansiklopedik değil. Kitabın görünür elemanlara ve öğelere odaklanmasıyla yapı strüktüründe genellikle görünmez kalan bileşenlere yer verilmiyor. Bazı aşırı eski terimler de gerek yer kısıtlılığı gerekse netlik açısından kapsam dışı bırakıldı. Her ne kadar mimarlık 20. yüzyılın ikinci yarısında küreselleştiyse de kitabın Batı mimarlık geleneği üzerine yoğunlaştığını belirtmek önemli; çok yakın tarihli bazı örnekler Avrupa dışından ve onun etki alanındaki yerlerden seçildi. Batı dışı yapılarla ilgilenen okurların daha özelleşmiş yapıtlara başvurması gerekiyor.

17. yüzyılın sonu - 18. yüzyılın başında Londra’nın büyük mimarı olan Christopher Wren, ‘Mimarlık sonsuzluğu amaçlar’ diyordu. Bu gözlem onun kentin ve ulusun simgesi olarak varlığını sürdüren St. Paul Katedrali’nde hayat buluyor. Çok az yapı St. Paul gibi büyük amaçlar ve gösterişle inşa edilirken, bir yerdeki ve durumdaki –en alttaki vernaküler yapılardan en tepedeki, en şatafatlı olanlara kadar– yapılar yapımcılarının kendilerini nasıl gördüklerinin birer göstergesi olarak yükselir. Dolayısıyla bir yapıyı –ister resmine isterse bizzat kendisine bakarak– okuma ve anlamını deşifre etme becerisi toplumun ve çevremizdeki dünyanın nasıl oluştuğunu anlayabilmek için esastır; bu kitabın kolaylaştırmaya çalıştığı şey de budur.”

Mimarlıkta Malzeme ve Detay - 7. Baskı

Kitapta, mimari tasarıma yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümleriyle özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve büyük ilgi görerek çok kısa bir sürede temel başvuru kaynakları arasına giren İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay’ın ardından yayımlanan bu kitap, YEM Yayın’ın “Malzeme ve Detay Dizisi”nin ikinci kitabı.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, mimari tasarıma yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor.

Mimari tasarım için gerekli olduğu düşünülen tüm tasarım parametreleri YAPI YERİ | YÖNLENME | MALZEME SEÇİMİ, TEMELLER, DÖŞEMELER, DÜŞEY SİRKÜLASYON, DUVARLAR, PENCERELER VE KAPILAR, ÇATILAR, TAŞIYICI SİSTEMLER bölümleri altında yer seçiminden peyzaj tasarımına, betonarme sömelden çelik merdivene, dilatasyondantrombe duvarına, ekseninden kaçık kapıdan üzerinde gezilebilir terasa kadar uzanan çok geniş bir perspektifte ele alınıyor.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, özellikle genç tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle bir mimarın, tasarımcının, tasarımdan uygulamaya ihtiyacı olan tüm veriler, özenle hazırlanmış çizimler aracılığıyla yalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktarılıyor.

Genco Berkin ise kitabı hazırlama gerekçesini ve içeriğini şöyle özetliyor:

“Mimari tasarımda malzeme ve detay ikilisi tüm projenin çözüm unsurlarını oluşturur. Tasarım problemleri ister işlevden (mimari programdan), ister yerden (arsa) kaynaklansın, mimar kullanacağı enstrümanlar ile değer üretebilecek bir çözüm getirmelidir. Mimari tasarımın kavramsal boyutunun malzemede veya detayda ortaya çıkması halinde mekân ile kurulan bağ daha da güçlenecek ve architecturamagna gerçekleşecektir.

Her yapı, uyumlu bir şekilde düzenlenmiş ve yeteri kadar elemanın birleşmesiyle oluşan, parçalı bütünler sistemi olarak düşünülmelidir. Mimarlar, yapılarında uyguladıkları malzemeler ile fiziksel ve kimyasal oluşumları gözümüzün önüne sererken, detay çözümlemesi ile bu oluşumları bir arada tutmanın sürdürülebilirliğinin mücadelesini verirler. Uygulanan her işlem, yapı sistemini yapaylaşan çevre konumuna doğru yönlendirecektir ancak mimar bu noktada malzemenin doğasını en doğal haliyle ortaya koymak durumundadır. Unutulmamalıdır ki aslında yapılan her uygulama insanın konforunu artırma adınadır. Çünkü insan sağlığı yapay ortamlardan olumsuz etkilenmektedir.

Mimarlık öğrencisi bu kitaptaki bilgilerle yetinmeyip farklı kaynaklardaki bilgileri de mutlaka dağarcığına dahil etmelidir. Mimar adayları öncelikle kendilerini hammaddenin temini, işlenmesi ve yapım (konstrüksiyon) konusunda geliştirmekle mükelleftirler. Bu bilgiler ışığında malzeme ve detay çözümlemeleri belli bir seviyeye ulaşabilir. Mimarlıktaki parametreler sürekli devingen olduğundan dolayı mimarlık öğrencileri araştırmacı bir ruh ile hareket etmek ve bilgilerini güncellemek durumundadırlar. Her gün yeni bir malzemenin kullanıma sunulduğu bir ortamda bu kitap da her basımda kendini yenileyecek ve çağa ayak uyduracaktır...”

Mimarlıkta Teknik Resim - 24. Baskı

Yenilenmiş ve zenginleştirilmiş "Mimarlıkta Teknik Resim" kitabı: Mimarlık eğitimi ve pratiği için önemli bir ders materyali ve başvuru kaynağı niteliğinde.

Mimar-öğretim üyeleri Orhan Şahinler ile Fehmi Kızıl'ın geniş bilgi, deneyim ve birikimlerine dayalı çalışmalarından yola çıkarak hazırladıkları, Türkiye'deki mimarlık eğitiminin temel kitaplarından olan Mimarlıkta Teknik Resim, mimarlık eğitiminin yanı sıra meslek etkinlikleri için de bir ders ve başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Yalnızca teknik resme ilişkin bilgileri doğrudan aktarmakla yetinmeyen kitap, teknik resmi mimarlığın proje düzenleme bilgileri, yapı bilgisi, detaylar, perspektif türleri, şantiye bilgileri, proje örnekleri, çizim örnekleri gibi alt dallarına ilişkin bilgilerle destekleyip somutlaştırarak öğretiyor.

 Yazarların üzerinde uzun süre çalışılarak hazırladıkları Mimarlıkta Teknik Resim'in güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni baskısında, eşlenik dik izdüşüm, algılama, kavrama, bina kesiti ve mimari anlatım dili alanında yeni konular eklendi. Eklenen ve güncellenen konular perspektif anlatım ve açıklayıcı bilgi notları olan çizimlerle daha kolay kavranır hale getirildi, konulara ilişkin çizimlerden birçoğu eğitimde denenip görülen eksiklikleri giderilerek olgunlaştırıldı. Özel konumlu düzlemler, üç temel izdüşümünden objenin kavranması ve gerçek büyüklüğünün bulunması, grafik anlatım ve algılamadaki önemi, ölçekli çizim, 1/200 ölçekli yerleşme planı ve kesiti, 1/200 ve 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşleriyle fikir ve kesin proje örnekleri, plankotede verilen kotlardan yararlanarak arazinin eşyükseklik çizgilerinin elde edilmesi, eğik düzlemli çatılarda çatı düzlemlerinin arakesitinin ve gerçek büyüklüğünün bulunması, makine teknik resimlerinde boyutlandırma konuları eklendi.

Kitapta yer alan “teknik resim”in tanımı ve tarihi gelişimi, teknik resim çiziminde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları ve çizim, geometrik çizimler, resim yöntemleri, kesit türleri, boyutlandırma, merdiven plan ve kesiti, küpeşte görünüşünün çizimi, merdiven basamağı dengelenmesi, plandaki verilerden yararlanarak kesit çizmeden görünüş elde etmek, eşlenik dik izdüşümde gölge ve paralel izdüşümle (aksonometrik) perspektif konuları da zenginleştirildi.


İlişkili Haberler
Etiketler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :