Mimarizm
Mimarizm
Etkinlikler
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Yarışmalar
OcakŞubatMartNisan
MayısHaziranTemmuzAğustos
EylülEkimKasımAralık
Mimarizm

Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

mimarizm.com / 18 Mayıs 2012

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen "Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması" ile; 2008 Deprem Yönetmeliği bağlamında fiziksel ömrünü tamamlamış olan mevcut yapı yerine, yeniden inşa edilmesi düşünülen Halide Edip Adıvar Külliyesi Projesi'nin yarışma yoluyla elde edilmesi hedefleniyor.

Üçü büyük ödül, beşi mansiyon olmak üzere toplam 170.000 TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmanın teslim tarihi 23 Temmuz 2012.

Camiler, özgün biçimleri ile tarihsel süreçte çoğunlukla 'külliye' işlevi ile üretilen ve sözcük anlamı 'ibadet amaçlı toplanma yeri' olan yapılardır. Bu anlamda külliyeler, dini ibadet işlevinin dışında insanların bir araya geldiği kamusal alan niteliği de taşımaktadırlar. Bu yapılar, toplumsal yaşamdaki yerleri, mimari kimlik oluşturma açısından kentin katmanları ile ilişkileri, geleneksel ya da çağdaş eğilimleri yansıtma kapasiteleri açısından mimarlık alanında önemli yapı türlerinin başında gelmektedirler. Kutsallığının yanı sıra, mistikliği, sembolikliği ve yapıldığı dönemdeki mekansal / yapısal kimliği, bu yapıların kentin önemli yapı türlerinden olma özelliğini daha da pekiştirmektedir. Bu konuda olağanüstü örneklerin olduğu bir coğrafyada bulunmamıza ve çok değerli bir kültürel mirasa sahip olmamıza karşın, yakın zamanda gerçekleştirilen çok az sayıda iyi örnek bulunmaktadır. Yakın süreçte inşa edilen camilerin büyük bir kısmının klişeleşmiş tip projelerle üretilen örnekler olduğu gözlemlenmektedir.

Bu tespitlerden yola çıkılarak, "İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 246DY4A pafta, 10276 ada, 12 sayılı parsel"de bulunan ve 2008 Deprem Yönetmeliği bağlamında fiziksel ömrünü tamamlamış olan mevcut yapı yerine yeniden inşa edilmesi düşünülen 'Halide Edip Adıvar Külliyesi Projesi'nin yarışma yoluyla elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmanın Amacı:
Yukarıda belirtilen hedef doğrultusunda ve konu özelinde kamu yararı öncelikli olarak kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, çok sayıdaki seçenekten işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümlerin seçilerek güzel sanatların teşviki ve etik değerlerin yerleşmesi bağlamında uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Mevcut yapı yerine onanlı imar planına uygun olarak yeniden yapılması düşünülen "Halide Edip Adıvar Külliyesi Projesi"nin, İstanbul Metropoliten alanı içinde önemli yeri olan Şişli ilçesinin kent kimliğine katkıda bulunması ve külliye kavramı ile örtüşen örnek bir mimari eserin oluşturulması beklenmektedir.
 
Yarışma Alanı:
Yarışmanın yeri, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 246DY4A pafta, 10276 ada, 12 sayılı parseldir. Anılan parsel üzerinde 2008 deprem yönetmeliği bağlamında fiziksel ömrünü tamamlamış olan mevcut yapı yerine onanlı imar planına uygun olarak yeni bir külliye yapılacaktır. Yarışma alanı, onanlı imar planında "DİNİ TESİS ALANI"nda kalmakta olup, parsel üzerinde "AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR" notu bulunmaktadır.

Mevcut yapının yer aldığı parsel imar planında yapılan değişiklik sonucunda genişletilmiştir. Parselin güneyinde yer alan Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı henüz projelendirilmemiş olup, yarışma alanı ile işlevsel açıdan ilişkilendirilmeyecektir.

İhtiyaç Programı:
İbadet, eğitim, mevlit, bayram kutlamaları, iftar yemekleri ve bu anlamdaki diğer ritüeller, camilerin genel aktivitelerini temsil ettiği için, bu etkinliklere hizmet etmesi amacıyla öneri tasarımın farklı kapalı, yarı kapalı ve açık alanlardan / mekanlardan oluşması beklenmektedir. Mevcut durumda vakit namazlarına katılanların yaklaşık 200 kişi olduğu, cuma, cenaze, bayram ve teravih namazlarında ise cemaatin arsa sınırlarının dışına taştığı gözlemlenmiştir.

Bu bağlamda yeni tasarlanacak camide yaklaşık 500 kişilik (kadınlar bölümü de dahil) kapalı ibadet alanı ve arsanın olanakları içinde olabildiğince çok kişiye hizmet edecek yarı kapalı ve açık ibadet alanları düzenlenmeli, araç / yaya trafiği bu nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak çözümlenmelidir.

Caminin toplumsal yaşamın bir parçası olma boyutu da göz önünde bulundurularak; vaaz, eğitim, mevlit, iftar yemekleri ve benzeri etkinliklerin kapalı, yarı kapalı ve açık alanlarda düzenlenmesi durumunda, anılan ritüellerin zaman faktörü de dikkate alınarak, bu ritüellerin mekânsal gerekliliklerinin tasarıma yansıtılması beklenmektedir.

a) Kaplı İbadet Alanı (500 kişi)
Kadınlar bölümü de dahil olmak üzere toplam 500 kişilik kapalı ibadet alanı düzenlenecektir. Ana mekanda olması gereken mimari / iç mimari ögeler, yarışmacı tarafından ritüelin gereğine göre biçimlendirilmelidir.

b) Yarı Kapalı İbadet Alanı (Son Cemaat Yeri)
Yukarıda belirtilen sayılar dikkate alınarak, son cemaat yerinin büyüklüğü ve biçimi külliye bütünselliği içinde esnek bir mekan kurgusu oluşturacak şekilde düzenlenebilir.

c) Avlu
Bu külliyeden beklenen amaç doğrultusunda açık ve yarı açık mekanlar olarak düzenlenmeli, avlunun bir bölümünde cenaze namazı kılınması (musalla taşı/ları ve yeri) için olanak sağlanmalıdır.

d) Gasilhane, Mutfak ve Depo
Cenaze yıkama ve hazırlık için soğutma olanaklı bir gasilhane ile değişik ritüeller ve yardımlaşma için mutfak ve depo mekanları oluşturulmalıdır.

e) Eğitim Alanları ve Sosyal Mekanlar
• 2 adet 30 kişilik derslik,
• 2 adet eğitmen odası,
• 1 adet kitap satış yeri,
• Yardımlaşma Sandığı odası
• Koruma ve Yaşatma Derneği mekanı
• Arşiv-depo

f) Lojman
2 adet konut birimi ( her birinde bir salon, mutfak, iki yatak odası ve wc-banyo)

g) Teknik Mekanlar ve Servisler
• Tesisat merkezi (trafo, jeneratör, ısıtma ve havalandırma)
• WC ve depolar (külliyenin işlevine uygun olarak yeterli sayı ve büyüklükte)

h) Otopark ve Sığınak
• Yaklaşık 80 araçlık kapalı otopark
• Yönetmeliğe uygun büyüklükte sığınak

Yarışmanın Türü ve Şekli:
Yarışma, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanılarak hazırlanmış Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kapsamında serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimari tasarım yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları:
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılan mimarların her birinin, bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a) TMMOB Mimarlar Odası üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
b) Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
c) Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
d) Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışmayı açan idarede, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f) Şartname almış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 200TL'yi Vakıflar Bankası – Esentepe Şubesi "TR 2900 0150 0158 0072 9326 3550" IBAN numaralı hesaba 01.07.2012 tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun, üzerinde yarışmacının adı-soyadı, telefon, e-posta ve adres bilgileri yazılı olarak, yarışma raportörlüğüne iletilmesinden (faks veya elden) sonra şartname ve ekleri yarışmacılara ulaştırılacaktır. Bu koşullara uymayanlar, proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.


Danışmanlar, Seçici Kurul Üyeleri ve Raportörler:


Danışman Üyeler
Mustafa Sarıgül, Şişli Belediyesi Başkanı
Ahmet Tüccar, Şişli Müftüsü
Osman Korkmaz, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı
Yahya Uğur, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi
Doğan Hasol, Mimar
Mehmet Mutlu, İnşaat Mühendisi
Lokman Çelik, Halide Edip Adıvar Cami Derneği Başkanı

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Doğan Tekeli (Jüri Başkanı), Mimar
Hakkı Önel, Mimar
Erhan İşözen, Mimar
Mehmet Konuralp, Mimar
Can Çinici, Mimar
Hakan Dalokay, Mimar
İlgi Yüce Aşkun, Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Emre Aysu, Mimar
Bülent Tanju, Mimar

Raportörler
Gürsel Akkoyunlu, İnşaat Mühendisi
Z.Güler Özdemir, Mimar
Füsun Çizmeci,  Mimar
 
Ödüller:
Birinci Ödül:
50.000 TL
İkinci Ödül: 40.000 TL
Üçüncü Ödül: 30.000 TL
Mansiyonlar (beş adet): 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül, mansiyon ve satın alma bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı: 08.05.2012
Sorular için son gün: 28.05.2012
Cevapların duyurulması: 04.06.2012
Projelerin teslim tarihi: 23.07.2012
Yarışma sonuçlarının ilanı: 30.07.2012
Kolokyum ve Ödül Töreni: 06.08.2012 (Saat:17.00)
Sergi: 06.08.2012 – 20.08.2012


Ayrıntılı bilgi ve başvuru için
tıklayınız.


İlişkili Haberler
Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaşın
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.
Bu İçeriğe Yorum Yazın
Ad Soyad
E-posta
Yorum
Kalan karakter :

Bölüm Sponsorları
Künye
Düzenleyen

Şişli Belediyesi

İletişim

A: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:100 34394 Şişli, İSTANBUL T: (532) 441 18 72 F: (212) 274 91 50 yarismaraportorluk@sislibelediyesi.com